Organiska miljögifter som PFAS, läkemedelsrester och bekämpningsmedel i dricksvattnet har på senare tid uppmärksammats som ett allvarligt hot mot vår hälsa. Det är bakgrunden till att SGU i november ska påbörja en screening av grundvattnet i sex olika städer som alla använder grundvatten för dricksvattenförsörjningen.

– Vi börjar i år med att analysera grundvattnet i Kristianstad och Gävle i höst och kommer att gå vidare med fyra andra städer nästa år, säger Johan Carlström, statsgeolog på SGU.

Analyserna görs i en så kallad screening med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS), bekämpningsmedel, läkemedelsrester och andra organiska miljögifter. Analysmetoderna är avancerade och kostsamma. Förhoppningen är därför att några länsstyrelser vill vara med i projektet och bidra med ytterligare provtagningar och analyser under 2017.

SGU genomför också en utökad övervakning av grundvattnet under 2016Syftet är att utöka bevakningen av vattenkvaliteten i Sveriges grundvattenförekomster. Arbetet genomförs genom att först identifiera möjliga provtagningsplatser vid källor, brunnar och grundvattenrör för att sedan inventera platserna i fält. Vattenprover tas sedan från de provtagningsplatser som bedöms som lämpliga. 

– I första hand väljer vi ut förekomster där det av olika skäl finns risk att grundvattnet inte uppnår god kvalitet. Vi räknar med att kunna analysera vatten från uppemot femtio förekomster i år, berättar Nils Ohlanders, statsgeolog på SGU.

SGU har under lång tid uppmärksammat att övervakningen av grundvattnet är otillräcklig och behöver stärkas, något som även EU-kommissionen konstaterat i sin granskning av ramdirektivet för vatten. Som ett resultat av detta har Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket finansierat årets screening och den utökade miljöövervakningen genom extra anslag på sammanlagt 4,1 miljoner kronor. 

Läs mer här 

Kontaktpersoner

Johan Carlström, statsgeolog, tel: 018-17 91 06, e-post: johan.carlstrom@sgu.se

Nils Ohlanders, statsgeolog, tel: 018-17 90 54, e-post: nils.ohlanders@sgu.se

Jennie Abelsson, enhetschef Grundvattenövervakning, tel: 018-17 90 45, jennie.abelsson@sgu.se