SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaserna, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Nya uppdaterade jordartsdata finns nu för områden vid Funäsdalen och dalgångarna upp mot Bruksvallarna och Fjällnäs, samt ute på Värmdö och några mindre områden vid Höga kusten där SGU samtidigt påbörjat kartläggning av grundvattentillgångar. Dessutom finns mindre kompletteringar för Klimpfjäll och Burträsk.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs Kartvisare, samt via beställning hos SGUs kundtjänst.

 Karta som visar områden där det finns tillgängliga jordartsdata.

Kartan visar områden där det finns tillgängliga jordartsdata. De olika färgerna indikerar i vilken skala informationen kan användas.

Gå till kartvisaren med den uppdaterade jordartsinformationen