Grundvattennivåns avvikelse Grundvattennivåer månadsskiftet september–oktober

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Förändringarna i de små magasinen är marginella sedan mitten av september. På många håll har nederbördsmängderna varit normala. Östra Götaland och sydöstra Svealand har dock fått något mindre nederbörd än vanligt, vilket gjort att situationen försämrats och att nivåerna fortfarande är mycket under det normala. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten av september.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand samt i mellersta Norrland. I övriga landet är nivåerna nära det normala förutom på västkusten där de är över det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand krävs mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst upp i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland. På västkusten ser vi en viss återhämtning till normala förhållanden. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.