Klimatomställning – minska utsläpp och anpassa samhället

  • SGU vill satsa på att kartlägga berggrunden i Bergslagen för att ge underlag för prospektering och gruvor som kan förse samhället med metaller och mineral. Det behövs bland annat för teknik som används i omställningen till klimatförändringarna – till exempel i vind- och solenergianläggningar.
  • Fortsatt satsning på att trygga Sveriges dricksvattenförsörjning med bättre grundvattendata och prognoser – samt kartläggning för att hitta nya vattentäkter.

Myndighetsansvar för sammanhållen maringeologisk kartering

  • SGU vill få ett förstärkt ansvar för kartläggning av havsbotten, som är viktigt både för arbete med havsmiljöfrågor och för näringsliv och försvar.
  • Tillsammans med andra myndigheter vill SGU kartlägga Sveriges kust- och strandzoner– det behövs både för näringslivsutveckling och klimatanpassning.

Hållbart samhällsbyggande i hela landet

  • SGU vill utöka sitt Malåkontor, som förser mineralnäringen med geologisk information.
  • Utveckla SGUs digitala geologiska underlag - det behövs för byggande av järnvägar, bostäder och annan infrastruktur.

Förstärkningar föreslås också inom geovetenskaplig forskning, arbetet med förorenade områden och för att utveckla SGUs arbete med geologisk lagring av koldioxid.

Läs mer om budgetunderlaget 2020-2022 här