SGUs nya internationella samarbete ger geologer från olika länder möjlighet att utbyta kunskap om de sura jordarna i nordligaste Europa och öka den samlade kunskapen om dessa miljöskadliga jordarter. Man kommer också att kartlägga utbredningen i områden där sura jordat inte studerats tidigare. Ett viktigt arbete blir dessutom att sprida kunskapen till berörda myndigheter och aktörer.

Det är sedan länge känt att sura sulfatjordar finns på många platser både i Sverige och Finland. Den kemiska sammansättningen i dessa jordar kan påverka miljön i sjöar och vattendrag negativt. Mot den bakgrunden är en kartläggning av dessa jordar viktig för att kunna planera för en hållbar markanvändning.

Projektet finansieras av Kolartic-fonden och kommer att pågå fram till slutet av 2021.

Läs mer om sura sulfatjordar och deras på verkan på miljön här

Läs mer om Kolarctic här