Handledningen tar avstamp i en tydlig definition av påverkansområde respektive influensområde: påverkansområdet är den mark där större avsänkning än ansökt/medgivet gränsvärde föreslås/tillåts till följd av uttag eller bortledning av grundvatten, medan influensområdet omfattar hela avsänkningsområdet. Handledningen betonar vikten av tydliga hydrogeologiska beskrivningar som del av utredningen.

I handledningen lyfts lämpliga beräkningsmodeller för bedömning av påverkansområdet fram. Analytiska och numeriska beräkningssätt redovisas tillsammans med en tydlig genomgång av när de är tillämpbara. SGU förespråkar tidiga kontrollprogram och inventeringar av skyddsvärden i omgivningen – eventuella grundvattenkänsliga områden och objekt i närområdet bör styra utredningens ambitionsnivå.

Handledningen riktar sig till en publik som huvudsakligen har grundläggande hydrogeologisk kompetens: till både konsulter och verksamhetsutövare som tar fram underlag, men även till handläggare på domstol, länsstyrelser och kommuner som granskar inkomna ansökningar.

Här hittar du handledningen