Det goda utgångsläget för grundvattentillgången under mars-april har i och med högsommarvädret den senaste månaden förändrats. Detta medför att de som har egna brunnar bör vara observanta, följa utvecklingen och i många fall iaktta försiktighet med vattenkonsumtionen. I kustnära områden bör generellt en viss försiktighet iakttas eftersom det där är vanligt med sinande brunnar och saltvatteninträngning även vid normala förhållanden.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som vanligtvis används för den kommunala vattenförsörjningen, förändras inte lika snabbt som i de små magasinen och några särskilda problem med vattentillgången framgår inte av SGUs observationer. Lokala avvikelser förekommer dock vilket inte utesluter att vissa vattentäkter kan ha problem med vattenförsörjningen.

Även om grundvattennivåerna i stora magasin ligger nära det normala för årstiden är det viktigt att följa de bevattningsförbud som utfärdas. Lokala avvikelser förekommer och vattenverkens kapacitet kan begränsa tillgången.


Nivåer i litet magasin i Motala

Exempel på låg grundvattennivå från ett av SGUs observationsrör i närheten av Motala. Den svarta kurvan visar uppmätt nivå. Den gröna kurvan visar normalvärdet för årstiden och den röda visar lägsta värdet.