Den uppdaterade tabellen omfattar fler ämnen än tidigare, till exempel tennorganiska föreningar och PBDE (polybromerade difenyletrar). Den tidigare klassningen fanns i tabell 30 i Naturvårdsverkets rapport 4914 "Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav" från 1999.

Läs rapporten här