Programmet består av flera olika projekt och SGU deltar i projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov”. Projektet syftar till att integrera byggbranschens byggnadsmodeller (BIM) med Lantmäteriets, SGUs och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet är uppdelat i fem arbetsgrupper:

  1. Geodata och statistik för den tidiga idé- och planeringsfasen (SGU deltar aktivt här)
  2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D
  3. Building information model (BIM) och fastighetsbildning i 3D
  4. BIM-modeller för bygglov och digitalt granskningsstöd
  5. Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata