Sveriges geologiska undersökning (SGU) har liksom en rad andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

I uppdraget ingick att till den 31 augusti

  1. bedöma på vilka av de 17 globala hållbarhetsmålen och deras delmål som SGUs verksamhet har störst inverkan på – nationellt och internationellt
  2. beskriva hur SGUs verksamhet bidrar till att de globala målen och delmålen kan uppfyllas och om vår verksamhet på området är tillräcklig
  3. bedöma om det inom ramen för SGUs verksamhet finns behov av ytterligare åtgärder och beskriva dessa översiktligt
  4. inom ramen för SGUs ansvarområde kartlägga hur målen och delmålen i Agenda 2030 förhåller sig till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

SGU ska också vid behov bistå delegationen för Agenda 2030 i dess arbete med Sveriges genomförande av Agenda 2030.  Ytterligare 83 andra myndigheter, inklusive Länsstyrelserna, har fått motsvarande uppdrag att bidra med underlag till Sveriges genomförande av Agenda 2030.

I rapporten redovisas också kopplingen mellan det miljökvalitetsmål som SGU ansvarar för, Grundvatten av god kvalitet, och de globala målen och delmålen i Agenda 2030 (punkt 4).

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)