Lotta Levin Pihlblad, SGU.

26 oktober 2016

Grundvattennivåer i oktober

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september fortsatt att sjunka. I både små och stora magasin är nivåerna mycket lägre än normalt i stora delar av södra Sverige.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september sjunkit med närmare 40 centimeter i så gott som hela landet. På ett fåtal platser har nivåerna stigit med några centimeter.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna för årstiden under eller mycket under de normala i södra Norrland, Svealand och stora delar av Götaland. I sydöstra Götaland är grundvattennivåerna nära de normala. Mellersta och norra Norrland har nivåer nära eller över de normala.

De stor grundvattenmagasinen har nivåer nära de normala i sydvästra Götaland, västra Svealand samt östra Norrland. Norra Norrland har grundvattennivåer över eller mycket över de normala. I övriga delar av landet är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. I de sydöstra delarna av landet är nivåerna fortsatt mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustnära områden kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.

Grundvattennivåer i oktober 2016

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Bo Thunholm

    Telefon: 018-179212018-179212
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
    Skicka e-post