Aktuell och tillgänglig information om jordarternas utbredning är viktiga underlag i samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

Mot den bakgrunden har SGU tagit fram ny jordartsdata för Brunflo, Hemavan, samt två områden söder om Örnsköldsvik, Sunnansjö och Bergom, där detta tidigare saknats. Som ett led i arbetet med att kvalitetssäkra befintliga kartunderlag finns även uppdaterad jordartsinformation i sydvästra Stockholm, samt kring grundvattenförekomster vid Ånge, Sveg, Ljusdal, Järvsö, Ockelbo, Voxna-Edsbyn, Svabensverk, Iggesund, Kvarnåsen och Lysvik.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Se jordartsinformationen i SGUs Kartvisare

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för SGUs jordartsinformation i november 2016:

Täckningsgrad för jordartsinformation