Årets uppföljning av miljökvalitetsmålen har nu presenterats. År 2020 närmar sig och det är få miljökvalitetsmål som bedöms kunna nås till dess. Uppföljningen visar att insatser görs så att mycket går åt rätt håll, men takten i arbetet behöver på många håll öka. Bland fyra prioriterade områden som Naturvårdsverket lyfte fram i den fördjupade utvärderingen 2015 ingick ”Öka miljöhänsynen i användande av mark, vatten och naturresurser” vilket berör SGUs kärnverksamheter.

SGU har nationellt ansvar för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Årets bedömning är, liksom föregående års, att miljökvalitetsmålet för grundvattnet inte är uppnått och att det inte heller kan nås till 2020 med de beslutade styrmedel och åtgärder som gäller idag, samt att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. SGU grundar bedömningen utifrån några sammanfattande slutsatser:

– Det krävs utökad och förbättrad övervakning för att kunna hitta, prioritera och åtgärda problem med grundvatten.

– Takten i arbetet med skydd av grundvattenresurser behöver öka.

– Åtgärder inom miljötillsyn, samhällsplanering, vattenförvaltning och jordbrukssektorn behöver förstärkas och användningen av naturgrus, som ofta utgör värdefulla grundvattenreservoarer, måste minska.

Läs rapporten, och mer om arbetet med miljömålen, här