Aktuell och tillgänglig information om jordarternas och utbredning är viktiga underlag för samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

Mot den bakgrunden har SGU tagit fram ny jordartsdata för södra Blekinge, Ljungans dalgång, Faxälvens dalgång, ett kustområde i södra Ångermanland samt två områden kring Storsjön i Jämtland. Som ett led i vårt arbete med kvalitetssäkring finns även förbättrad (uppdaterad) jordartsinformation i Stockholm och Viskans dalgång.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst. 

Länk till kartvisaren

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för jordartsinformation i mars 2016

Täckningsgrad för jordartsinfo i mars 2016