SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden nedan. Flygningarna sker vanligtvis på morgonen klockan 05.30-09.30 och på kvällen klockan 18.00-22.00, men kan pågå även andra tider.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga.

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

För mer information, kontakta:
Mats Wedmark, SGU, tel. 018-17 93 63 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Läs mer om Flyggeofysisk mätning

Svart ram markerar aktuellt område.Karta över område där SGUs flygmätningar pågår under maj-juli 2016. Aktuellt område är markerat med svart ram.