För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Maj

 • Samarbete mellan SGU och SMHI ger detaljerad information om grundvattnet

  Den senaste tiden har grundvattennivån i sydöstra Sverige varit rekordlåg, vilket har lett till ett ökat intresse för grundvattnet. Mot den bakgrunden samverkar SMHI och SGU för att förenkla informationen om grundvattennivåerna.

  27 maj 2016

 • Flygmätningar ska hitta grundvatten på Öland

  Mot bakgrund av vattenbristen i sydöstra Sverige ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar på Öland med flyggeofysik. Mätningen görs gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också finansierar delar av arbetet. Undersökningarna beräknas vara igång i höst.

  27 maj 2016

 • Bergartsförekomster – nu i kartvisare Malm och mineral

  SGU har uppdaterat kartvisare Malm och mineral med bergartsförekomster. Kartvisaren visar information från SGUs databaser som rör Sveriges mineral och bergartsresurser.

  24 maj 2016

 • Grundvattennivåer i maj 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan april stigit med 80–180 cm i norra Norrland, medan de i södra och mellersta Norrland sjunkit med 5–25 cm, förutom på ett fåtal platser där de stigit marginellt. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 10–70 cm.

  23 maj 2016

 • Grundvattnet under sommaren

  Under årets sommar förväntas problem med grundvattentillgången i sydöstra Götaland, i synnerhet på Öland och Gotland. Detsamma kan ske i många kustnära områden i östra Götaland och östra Svealand.

  23 maj 2016

 • Antimon - flamskyddsmedel, batterier och legeringar

  Antimon har många användningsområden, bland annat i flamskyddsmedel, och är det senaste ämnet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  20 maj 2016

 • Ny ändringsföreskrift om miljökvalitetsnormer för grundvatten

  SGU har beslutat om mindre ändringar i föreskrifterna om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

  19 maj 2016

 • SGU ser positivt på nytt vattenskyddsområde i Bästeträsk

  SGU stödjer i ett yttrande Region Gotlands uppfattning om att göra Bästeträsk till ett vattenskyddsområde.

  18 maj 2016

 • SGU yttrar sig om förslag på nationella regler för PFAS i brandsläckningsskum

  SGU ser positivt på Kemikalieinspektionens förslag att begränsa användning av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen, PFAS, men förordar, mot bakgrund av mycket höga kostnader för att säkra vattenförsörjningen, ett totalförbud.

  13 maj 2016

 • Arbetet med handlingsplanen för klimatanpassning är igång

  Som en av flera myndigheter ska SGU ta fram en handlingsplan för arbetet med klimatanpassning. Tanken är att få fram en åtgärdsplan för hur SGU ska bidra till att göra samhället mer klimatanpassat.

  11 maj 2016

 • Fakta om svensk metall- och mineralåtervinning

  Sverige är bra på återvinning av järn, stål och basmetaller, men för att öka återvinningsgraden för en del andra material behövs mer kunskap, teknik och styrmedel. Det är några fakta från SGUs nya informationssidor om metall- och mineralåtervinning.

  11 maj 2016

 • Gallium och germanium - viktiga i modern teknik

  Gallium och germanium är de senaste tillskotten i SGUs informationsserie om kritiska material. Båda metallerna är viktiga inom modern teknik.

  11 maj 2016

 • Lågflygning

  Är du i norra Västmanland eller södra Dalarna och ser ett flygplan som flyger fram och tillbaka på låg höjd så kan det vara SGUs flygmätning du ser. Verksamheten pågår från mitten av maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  10 maj 2016

 • Kobolt - superlegeringar, batterier och vitaminer

  Kobolt är en spännande framtidsmetall med många användningsområden och det senaste tillskottet i SGUs webbserie om EUs kritiska material.

  3 maj 2016

 • Miljöhänsyn även i Minecraft

  Sveriges geologiska undersökning, SGU, släpper en ny version av sin mod till Minecraft, BetterGeo. Uppdateringen introducerar miljökonsekvenser till spelet.

  2 maj 2016