För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Tobias Flygar

29 juni 2016

SGUs genomförandeplan visar på bredden i myndighetens miljömålsarbete

Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en fyraårig genomförandeplan med åtgärder som ska bidra till att miljömålen uppfylls. Den omfattar ett trettiotal egna och ett tiotal myndighetsgemensamma åtgärder.

Liksom övriga myndigheter i Miljömålsrådet har SGU fått i uppdrag av regeringen att ”analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten” och att ”inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder”.

Geologiska förutsättningar, det vill säga berggrunden, jordlagren och grundvattnet samt maringeologiska förhållanden, utgör basen för Sveriges natur- och kulturmiljö och dess ekosystemtjänster. SGUs genomförandeplan omfattar därför åtgärder både för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet (som SGU ansvarar för) och för en rad andra miljökvalitetsmål.

 Åtgärderna har grupperats under följande åtgärdsområden:

 • Hållbar mineralnäring
 • Cirkulär ekonomi
 • Geologisk information och naturresurser i samhällsplaneringen
 • Hållbara hav
 • Klimatförändring och klimatanpassning
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Giftfri miljö – renare mark- och vattenområden
 • Styrmedel - ekonomiska, informativa och juridiska

Både SGUs egna åtgärder och myndighetsgemensamma åtgärder ingår

De åtgärder och åtgärdsområden som finns i genomförandeplanen har integrerats i myndighetens verksamhetsplan för 2016 och kommer att utgöra ett underlag för SGUs långsiktiga planering. Genomförandeplanen är ett levande dokument som uppdateras årligen.

Exempel på åtgärder som ingår är:

 • Beskrivning och spridning av metodik för hantering och efterbehandling av gruvavfall
 • Kartläggning av havsbottnars sediment som underlag till havsplanering
 • Kartläggning och åtgärdsförslag för sanering av fiberbankar i Östersjön
 • Arbete med klimatanpassningsåtgärder
 • Utveckla kunskapen om koldioxidlagring
 • Kartläggning av grundvatten på Öland och Gotland

”Vi är dessutom glada för de många myndighetsgemensamma åtgärder som är på gång”, säger Lars-Ove Lång, som ansvarar för SGUs arbete med Grundvatten av god kvalitet.

De myndighetsgemensamma åtgärderna utgörs av ett antal samarbetsprojekt mellan SGU och andra myndigheter. SGU kommer bland annat att samarbeta med Boverket och Trafikverket om undermarksplanering i storstäder,  med Havs- och vattenmyndigheten om åtgärder i havsmiljön samt med flera olika myndigheter avseende skydd av källmiljöer.

Läs gärna rapporten:

Miljömålsanalys av SGUs verksamhet – genomförandeplan för åtgärder (nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson