SGU har genom tre fallstudier försökt konkretisera ett möjligt tillvägagångssätt för en fördjupad riskbedömning av dioxinförorenade områden. På så sätt är den nya hjälpen en tillämpning och kombination av olika befintliga sätt att gå tillväga som exempelvis beskrivs i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial.
– Genom att sammanfatta och redogöra för SGUs erfarenheter hoppas vi kunna bidra till en ökad tillämpning av de fördjupade tillvägagångssätt som finns för riskbedömning, säger Klas Arnedal, enhetschef för Renare mark och vatten på SGU.
– Kanske kan det också inspirera till utveckling av angreppssätt och fördjupningar av riskbedömningar för branschkategorin ”sågverk med doppning”, och eventuellt även andra branscher.
Syftet med det nya stödet är att öka effektiviteten i åtgärdsarbetet, både sett till utredningstider, miljö- och hälsonytta och kostnader.

Läs mer här