Uppsatsen Plains, steps, hilly relief and valleys in northern Sweden – review, interpretations and implications for conclusions on Phanerozoic tectonics av Karna Lidmar-Bergström och Mats Olvmo kan ses som ett uppslagsverk över kunskapsutvecklingen om berggrundsreliefen och dess tillkomst. Uppsatsen har speciellt fokus på hur man använt reliefen för att dra slutsatser om fanerozoisk tektonik. En del av kunskapen som förmedlas här är äldre, svåråtkomlig och tidigare bara publicerad på svenska.

Uppsatsen ges nu ut i SGUs serie C, som är vår serie för vetenskapliga uppsatser, främst om olika geologiska företeelser, som vi bedömer är av allmänt intresse.

Slätter, trappsteg, relief...

Tidigt var urbergsytan nedslipad till en nära horisontell erosionsyta, det subkambriska peneplanet, som under tidsperioden kambrium började täckas av sediment. Det subkambriska peneplanet har eroderats fram igen och är bevarat utefter vissa delar av Norrlandskusten.

Bergkullterräng, som toppbilden visar, är Sverige vanligaste landform. Den bildar ett brett bälte från Värmland upp till Lappland, där den ersätts av bergkullslätterna. Skillnaden mellan dessa två relieftyper har länge varit känd men först sent fått en förklaring.

Bergkullslätterna ligger trappstegsformigt under varandra på Norra Skandernas östra flank. De har utbildats under tidsperioden tertiär medan området med bergkullterräng på Södra Skandernas östra flank troligen fortfarande hade ett skyddande täcke av sedimentära bergarter. Detta visar på en olikformig höjning av Norra och Södra Skanderna. En sen höjning av Södra Skanderna ledde till erosion av det skyddande täcket över urberget i öster och exponering av dess kuperade vittringsfront, bergkullterrängen.

...och dalar

I uppsatsen tas också dalgångar upp - i norr är de jämförelsevis raka och smala med de i söder är oregelbundna och breda. Även de större genombrottsdalarna utmed delar av Norrlandskusten behandlas, liksom hur glacialerosionens påverkat vissa dalgångar och hur dalgångarna kan hjälpa oss att förstå tektonik relaterad till urbergsytan.

Plains, steps, hilly relief and valleys in northern Sweden – review, interpretations and implications for conclusions on Phanerozoic tectonics. Research Paper C 838, 2015, av Karna Lidmar-Bergström & Mats Olvmo (nytt fönster)

Uppsatsen kan också beställas i tryckt format från SGUs kundtjänst.