Miljö- och energidepartementet föreslår i promemorian ”En samlad torvprövning” att koncessionssystemet för energitorv försvinner och att alla ansökningar om torvtäkt kommer att prövas enligt miljöbalken. SGU anser att det är positivt till förslaget att alla ansökningar om torvtäkt ska prövas enligt en och samma lagstiftning, och ser ur miljösynpunkt inga nackdelar med att avskaffa koncessionssystem för energitorvtäkter.

SGU anser i sitt yttrande att SGU i framtiden ska vara en obligatorisk remissinstans för samtliga ansökningar om torvtäkt, samt att myndigheten får ett tillsynsvägledande ansvar. Detta eftersom SGU har sakkunskap inom områden som är avgörande för att säkerställa att torvtäkter etableras på ur miljö- och hälsosynpunkt lämpliga platser.

Läs SGUs yttrande här