För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU. Vy från kartvisaren "Genomsläpplighet".

3 februari 2016

SGU lanserar fyra nya kartvisare

SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som ger kommuner, länsstyrelser, konsulter och andra en överblick av markens beskaffenhet, och en indikation på vilka områden som kan behöva undersökas närmare.

Informationen i de nya kartvisarna ger stöd till klimatanpassningsarbetet i samhället och hanteringen av naturolyckor, samt till förebyggande arbete för skydd av mark och grundvatten mot föroreningar.

Fastmark

Informationen i kartvisaren Fastmark, som klassas som fastmark och ej fastmark, är bland annat tänkt att användas för en tidig bedömning av vilka markområden som har förutsättningar att beröras av ytterligare skred vid ett inträffat eller pågående jordskred. Till klassen fastmark räknas områden med berg, morän, isälvssediment, grus, blockjord och liknande.

Till Kartvisaren Fastmark

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Syftet med denna kartvisare är att ge översiktlig information om var det kan finnas förutsättningar för skred i finkornig jordart, främst silt och lera. Informationen är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera så kallade aktsamhetsområden där ytterligare bedömningar och undersökningar kan behöva göras. Produkten har tagits fram i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI).

Till Kartvisaren Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Genomsläpplighet

Kartvisaren Genomsläpplighet är bland annat tänkt att användas för att i ett tidigt skede bedöma risken för spridning av förorenande ämnen i marken i samband med olyckor. Klassning baseras på kornstorlek. Genomsläppligheten beror dock även på andra faktorer som läge i terrängen, mättnadsgrad, grundvattennivå samt det utsläppta ämnets viskositet.

Till Kartvisaren Genomsläpplighet

Stränders jordart och eroderbarhet

Syftet med denna kartvisare är att ge en förenklad bild av stränderna jordarter och deras eroderbarhet. Begreppet eroderbarhet avser endast materialegenskap som jordpartiklarnas tyngd och sammanhållande krafter. Byggnation eller markarbeten kan ha ändrat strandens egenskaper, och informationen bör därför tolkas med stor försiktighet inom tätorter. 

Till Kartvisaren Stränders jordart och eroderbarhet

 

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn