På senare tid har detaljerade kartor tagits fram som visar olika egenskaper hos åkermarkens jordarter. Dessa kartor kan användas som underlag för olika miljörelaterade frågeställningar, t.ex. risk för fosforläckage. Informationen kan också användas på en gårdsnivå för att exempelvis bedöma behov av kalk för strukturkalkning eller för att bedöma gödslingsbehov.

Den 16 mars har du möjlighet att få information och delta i diskussioner om Åkermarkens jordartskartor. Anmälan och mer information finns via länken nedan.

Ett viktigt syfte med workshopen är att sprida informationen om de jordartskartor som nyligen tagits fram. Ett annat syfte är att diskutera behov och användningsområden för kartorna samt att diskutera hur informationen kan förvaltas och distribueras till användare.

Mer information om workshop -  Åkermarkens jordartskartor - möjligheter och begränsningar