För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Februari

 • Grundvattennivåer i februari 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan januari sjunkit med 5–35 cm i Norrland. I Svealand och Götaland har nivåerna stigit med upp till 80 cm.

  25 februari 2016

 • Grundvattenövervakning 2016

  SGU har bedrivit övervakning av grundvattennivåer och grundvattnets kvalitet sedan 1966 genom det så kallade Grundvattennätet. Vi vill fira dessa 50 år och bjuder därför in till ett möte 12–13 april 2016 i Uppsala!

  22 februari 2016

 • Nya data från skannade borrkärnor

  Nu finns nya skanningsdata från mer än 1300 borrkärnor tillgängligt via SGUs kartvisare Borrkärnor.

  12 februari 2016

 • Åkermarkens jordartskartor – SGU och Jordbruksverket bjuder in till workshop

  Nya jordartskartor över åkermark, som till exempel visar lerhalt, har nyligen tagits fram. Hur ska de nya kartorna spridas och användas? Vilka ytterligare behov finns?

  10 februari 2016

 • SGUs synpunkter på promemorian ”En samlad torvprövning”

  SGU stödjer i ett yttrande till regeringskansliet förslaget om att alla ansökningar om torvtäkt ska prövas av en och samma lagstiftning, samt föreslår att SGU får ett större ansvar vid tillståndsansökan och tillsyn av torvtäkter.

  9 februari 2016

 • Ny kartläggning av kadmium och bly i grundvattnet i Höörs kommun

  SGU har kartlagt ursprunget till de höga halterna av bly och kadmium i grundvattnet i området Maglasäte-Lillasäte, Skåne, och redovisar arbetet i en ny rapport.

  9 februari 2016

 • SGU yttrar sig om "Prövning av miljöfarliga verksamheter"

  SGU har synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”. SGU vill i än högre grad förenkla omställningen från grus till krossat berg, och kräver bättre underlag för koldioxidlagring.

  8 februari 2016

 • Unik geologi i Gladhammar – en utmaning i arbetet för en giftfri miljö

  En unik varphög i Gladhammar misstänks avge metaller till närmiljön och äventyra den efterbehandling som gjorts, vilket gör att kommunen vill ta bort lämningen. SGU motsätter sig detta i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen och förordar istället en lösning som både bevarar den unika varpen och säkrar miljön.

  5 februari 2016

 • SGU lanserar fyra nya kartvisare

  SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som ger kommuner, länsstyrelser, konsulter och andra en överblick av markens beskaffenhet, och en indikation på vilka områden som kan behöva undersökas närmare.

  3 februari 2016

 • Metallpriser i januari

  Metallpriserna under årets första månad gick först ned för att sedan återhämta sig i slutet av månaden. Guldpriset steg däremot sakta under hela perioden. Läs mer om utvecklingen under januari i SGUs metallprisbilaga

  2 februari 2016