De tre projekten X-MINE, SCRREEN och FORAM anknyter till SGUs arbete med att bidra till en effektiv utvinning och ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt till arbetet med att främja en hållbar tillväxt och företagande inom gruvsektorn. Projekten finansieras av Horizon 2020, EUs största program för forskning, innovation och utveckling för hållbar ekonomisk tillväxt och fler jobb.

X-MINE har som mål att bygga ett system för gruvbrytning baserat på ny teknologi, bland annat avancerade röntgenfluorescensbaserade sensorer för "on-site" metallanalyser av borrkärnor vid gruvnära prospektering och produktion i gruva. Ett mål är att minska uttaget av gråberg, ett annat att skapa bättre miljö- och arbetsförhållanden. SGU kommer att leda ett delprojekt om geologisk malmmodellering under tre år, vilket finansieras med omkring åtta miljoner kronor.

SCRREEN-projektet (Solution for Critical Raw Materials - a European Expert Network) ska bilda ett nätverk för att hantera försörjnings- och policyfrågor kring EUs potentiella primära och sekundära resurser av kritiska material. Med primära resurser avses utvinning i gruvor och med sekundära resurser avses återvinning och utvinning ur avfall, exempelvis skrot eller gruvavfall. SGU leder här ett delprojekt för att kartlägga sekundära resurskällor, samt deltar i arbetet med policyfrågor. SGUs del i SCRREEN sträcker sig över två och ett halvt år och finansieras med 460 000 kronor.

För FORAM (Towards a World Forum on Raw Materials) är målet att skapa ett årligt världsforum för råvaror. SGU bidrar under en tvåårsperiod med konkret innehåll till en global intressentanalys samt dokumentation, finansierat med 260 000 kronor.

Vill du veta mer om våra internationella samarbeten?

I bild ses ett exempel på en geologisk 3D-modell från PajalaSGU kommer leda ett delprojekt inom X-MINE om geologisk malmmodellering. I bild ses ett exempel på en geologisk 3D-modell. Bild från Luth et al. (in press): The Pajala Deformation Belt in northeast Sweden: Structural geological mapping and 3D modelling around Pajala. Sveriges geologiska undersökning