Dessa data redovisar områden med grundvatten i jord eller berg med goda förutsättningar för grundvatten­utvinning. Informationen är värdefull för alla de parter som är inblandade vid planering, tillståndsgivning och utövande av verksamhet i områden med grundvatten.

Grundvattenförekomsterna identifieras som ett led i vattenförvaltningens arbete med att ta fram miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet vattnet i en förekomst ska ha vid en viss tidpunkt, något som följs upp inom vattenförvaltningen enligt bestämda cykler. Vattenförvaltningen utförs av myndigheter och länsstyrelser och syftar till att uppfylla krav i olika EU-direktiv.

Till sidan för grundvattenförekomster som öppna data.