Skiffergas är naturgas som bildas och binds i berggrund som består av skiffer. Det är främst organiskt rika, mörka skiffrar, som har en potential att innehålla skiffergas. Gasen består till största delen av ren metangas.

Vilka resurser med skiffergas finns i Sverige?

I Sverige förekommer mörka skiffrar, så kallad alunskiffer, av kambrisk ålder i delar av Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Öland, fjällkedjan och i södra Östersjön. Det är bara inom delar av utbredningsområdet i Skåne där alunskiffern finns på lämpligt djup, har en tillräckligt hög termisk mogenhet, hög organisk halt och mäktighet för att vara intressant som källa för termiskt bildad skiffergas. Inom övriga utbredningsområden är det skiffergas i form av biogen gas i alunskiffern.

Shell utförde 2009 till 2012 undersökningar av alunskiffern i Skåne. De avbröt sina undersökningar och lämnade sin undersökningskoncession efter att borrat och undersökt alunskiffern från 800 till 1000 meters djup i Centralskåne. Preliminära bedömningar pekar på att berggrunden här varit allt för kraftigt påverkad av tektonik för att gasen skulle ha stannat kvar i skiffern.

Gasen som påträffas inom alunskifferområdena i Östergötland, Västergötland, Närke och Öland utgörs av ytligt förekommande, biogen, gas. Lokalt kan det här finnas utvinningsbara mängder gas, men ur ett internationellt perspektiv är det små volymer. Den maximalt 20 meter mäktiga alunskiffern i dessa områden påträffas på djup ner till 120 meter.

Alunskiffer förekommer också i svenska fjällkedjan. Men här har den påverkats av den Kaledoniska bergskedjebildningen, vilket har gjort att skiffern med all sannolikhet förlorat sitt innehåll av gas. Dessutom är skiffern inte tillräckligt mäktig för att vara lämplig för exploatering. Förutom alunskiffer finns, inom områden med paleozoisk berggrund, även andra mörka skiffrar av ordovicisk och silurisk ålder som kan innehålla skiffergas. Generellt är dock det organiska innehållet i dessa avsevärt lägre jämfört med alunskiffern.

Svensk potential liten i sammanhanget

Sammanfattningsvis bedömer SGU potentialen för skiffergasproduktion som mycket liten i Sverige, speciellt avseende skiffergas på större djup, där fracking används. De största bedömda tillgångarna av skiffergas i Europa finns i Polen. Tillgångar finns även i  centraleuropeiska länder som Tyskland, Holland och Belgien och i Storbritannien. Frankrike och Bulgarien med flera andra länder har eller förslår lagstiftning mot fracking. I Danmark har det nyligen gjort en studie av alunskifferns potential som gaskälla och två tillstånd för borrning på Själland och Jylland är under beredning.