Nu skriver miljömålsansvariga myndigheter målmanualer för Sveriges 16 miljökvalitetsmål.  Målmanualerna beskriver vad som ska följas upp, och mått tas fram för att beskriva när målet ska vara uppfyllt. Sex preciseringar förtydligar miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet (se nedan). De beskriver olika aspekter av vad som ska uppnås. Preciseringarna handlar om grundvattnets kvalitet, tillgång på grundvatten och stabila grundvattennivåer, samt om grundvattnets betydelse för sjöar och vattendrag och deras ekosystem. Dessutom ingår bevarande av våra naturgrusavlagringar – de grusåsar som försörjer många svenskar med dricksvatten. Preciseringarna beskriver alltså på vilka olika sätt som vårt grundvatten är viktigt för människor och miljö.

Förslag på uppföljningsmått

I målmanualen ingår för varje precisering vad som ska följas upp, både vad gäller miljötillstånd och åtgärder. Miljötillståndet kan till exempel uttryckas som ”grundvattnets kvalitet vid allmänna vattentäkter”. Ett sådant uppföljningsmått visar på föroreningssituationen i det grundvatten som används som kommunalt dricksvatten. Vi föreslår i målmanualen ett liknande mått för enskilda brunnar.
Det finns också förslag på indikatorer och andra uppföljningsmått som kopplar till arbetet med vattenskyddsområden och till vattenförvaltningsarbetet. I målmanualen framkommer också vikten av att länsstyrelser och kommuner tar fram vattenförsörjningsplaner och använder dessa i översiktsplaneringen.

Målmanual på remiss

Utkast till målmanual för Grundvatten av god kvalitet är nu ute på remiss till länsstyrelser och nationella myndigheter fram till 11 april. SGU tar beslut om målmanualen i slutet av maj.

Miljökvalitetsmålets sex preciseringar

  • Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
  • Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
  • Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
  • Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
  • Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
  • Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.