Undersökningarna genomfördes gjordes över Fyrisåns botten i höjd med stadsparken ner till Flottsund, och sedan på sjöbotten längs strandlinjen i norra Ekoln, från Flottsund, över Graneberg och Skarholmen till Vårdsätra.

Syftet med mätningarna i Fyrisån är flerfaldigt: man ska dels ta fram en djupmodell, dels uppskatta sedimentationen för bedömning av muddringars påverkan och effekt på Fyrisån. När det gäller mätningarna längs strandlinjen vid Ekoln så undersöker man också sjöbottens beskaffenhet med avseende på eventuella framtida utbyggnader av strandlinjen, till exempel vid Skarholmen.

– Vi vill också kartlägga de grundvattenflöden som når Fyrisån från Uppsalaåsen, berättar Björn Bergman, statsgeofysiker på SGU.

Vid mätningarna, som gjordes med hjälp av SGUs undersökningsbåt S/V Ugglan, användes mätutrustning i form av en avancerad sonar (interferometrisk), seismisk mätutrustning och ett sofistikerat sedimentekolod (parametriskt), som sammantaget ger en detaljerad bild av botten,
SGU gör mätningarna på uppdrag av Uppsala kommun och i samarbete med Bjerkings.