Grundvattennivåer över eller mycket över de normala dominerar i landet, i de små grundvattenmagasinen. Östra Götaland, östra Svealand samt Jämtlands län har nivåer nära de normala för årstiden. Norra Uppland har nivåer under de normala. I de områden där nivåerna är under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

           Små magasin                               Stora magasin

 Karta som visar grundvattennivåer i Sverige i januari 2014.

Om kartorna

Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad. Redovisningen av

Fyllnadsgrad i januari

Karta över grundvattensituationen i Sverige januari 2014.

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad är normal i större delen av landet och hög i västra Sverige

 

Om kartan

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin