Hack for Sweden är ett unikt samarbete mellan tretton myndigheter och organisationer med öppna eller fria data. De ställer under en helg lokaler och utrustning, men framför allt stora mängder data, till deltagarnas förfogande. Det är ett initiativ som ska inspirera studenter, datajournalister och utvecklare att med hjälp av myndigheters öppna eller fria data skapa nya, innovativa produkter och tjänster.

Vilka data tillhandahåller SGU för Hack for Sweden?

SGU är den myndighet som samlar kunskapen om berg, jord och grundvatten. Hos oss arbetar människor med kunskap inom geologi, kemi, fysik, IT och flera andra områden. Vi karterar och undersöker jorden, berget och grundvattnet. SGU erbjuder många olika typer av data, men vi har valt ut tre typer av dataset som vi vill rekommendera lite extra, då vi tror att de passar aktuella frågor och problemställningar:

Malm- och mineraltillgångar i Sverige

Malmer är bergarter som innehåller tillräckligt med metall för att det ska vara värt att bryta. Metallen i sin tur är ofta bunden till andra ämnen och bildar så kallade mineral. Tillgången till metaller som Sverige är rikt på är viktig för allt från tillverkningen av vindkraftverk till mobiltelefoner och därför en viktig resurs.

Malm och mineral

I vårt dataset Malm och mineral tillhandahåller vi information som rör Sveriges tillgångar av metaller och mineral. Här kan man få information som rör sökandet efter och fynden av metaller, olja, gas och diamanter. Det finns information om undersökningstillstånd, vem som har rätt att bryta och var, och information om drygt 800 av de största malmområdena i landet.

Geologi för samhällsplaneringen

Hela syftet med SGUs arbete är att stödja samhället med information och kunskap. Därför lyfter vi gärna följande dataset som kan vara intressanta i samhällsplaneringen:

Ballast

Ballast är det material som används som underlag vid vägbyggen, för att blanda i cement och betong, samt till andra viktiga samhällsbehov. Vi hjälper till exempel till att bedöma bergets lämplighet, samt om det finns rimliga skäl att använda de mer begränsade tillgångarna av naturgrus.

Grundvatten

SGU genomför varje år mätningar av grundvattennivåer och olika halter av grundämnen och kemikalier i grundvattnet. Vi tar även fram riktlinjer för kommunernas arbete med god dricksvattenkvalitet.

Miljö 

Miljön är en viktig fråga och SGU arbetar aktivt för hållbarhet inom till exempel materialförsörjningen och arbetar även med sanering av förorenade områden. Den databas vi vill lyfta lite extra är dock Miljöövervakning, havs- och sjösediment.

Miljöövervakning, havs- och sjösediment.

I vårt dataset Miljöövervakning, havs- och sjösediment visas information om platser för sedimentprovtagning samt dumpningsplatser och resultat.

Sedimenten i ackumulationsområden (områden där partiklar sjunker till bottnen och lagras) innehåller ofta stora mängder grundämnen och miljögifter. Analys av sedimentprover har därför blivit ett betydelsefullt verktyg i miljöövervakningsarbetet. Resultaten av kemiska analyser finns att ladda ner från kartvisaren Miljöövervakning av havs- och sjösediment:

Starta "Miljöövervakning av  havs- och sjösediment" (nytt fönster)

Alla dataset

Inom kort kommer vi att presentera alla databaser som vi bidrar med i en excelfil.

Mer om Hack for Sweden

- Vi har länge arbetat för att göra vår statistik mer tillgänglig och på så sätt öppna upp för att fler kan använda sig av den information som svenska myndigheter producerar. Nu vill vi driva på utvecklingen och även inspirera andra myndigheter och organisationer att öppna upp sina data, säger Cecilia Westström från Statistiska centralbyrån, projektledare för Hack for Sweden.

En jury kommer att utse vinnande lag inom kategorierna

  • Bästa kombination av dataströmmar 
  • Bästa visualisering 
  • Bästa affärsnytta 
  • Bästa nytta för allmänheten 

Vinnaren åker till Berlin

De vinnande lagen kommer att få möjlighet att delta på en mobilkonferens i Berlin samt presentera sitt bidrag på Kartdagarna. De vinnande bidragen kommer att presenteras på myndigheternas webbplatser som når drygt en miljon läsare per vecka.

- Vi hoppas att Hack for Sweden resulterar i att våra användare upptäcker den stora informationsskatt som finns på våra myndigheter och tar fram helt nya applikationer och visualiseringar, säger Cecilia Westström.

De arrangerande myndigheterna och organisationerna är Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet, Myndigheten för tillväxtanalys, Havs- och vattenmyndigheten, Rådet för kommunala analyser.

Anmälan till Hack for Sweden

Den 2 mars är sista anmälningsdag.

Tävlande lag anmäler sig via webbplatsen www.hackforsweden.se.

Följ Hack for Sweden

www.hackforsweden.se

Hack for Sweden på Facebook

Hack for Sweden på twitter #hack4swe