• Inbjudan till Mineralforum

  Den 28 april 2014 arrangeras Mineralforum, en årlig mötesplats för frågor kring Sveriges mineralstrategi. Alla som berörs av Sveriges mineralnäring, som myndigheter, företag och intresseorganisationer, är välkomna att delta i sammankomsten som äger rum i form av ett dialogmöte i Stockholm.

  31 januari 2014

 • Grundvattensituationen i januari 2014

  Grundvattennivåerna har sedan december stigit i större delen av landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland har nivåerna stigit med 20–50 cm. I Norrlands inland har nivåerna däremot sjunkit med 10–30 cm.

  29 januari 2014

 • Nationell modell för bedömning av saltvattenrisk

  Det är vanligt att man får salt grundvatten i bergborrade brunnar. SGU har tagit fram en nationell modell för att bedöma risken för höga kloridhalter.

  29 januari 2014

 • Naturvårdsverket överklagar beslut om utvinning av energitorv till regeringen

  Naturvårdsverket har överklagat Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bearbetningskoncession för torv från Skallemossen eftersom det finns risk att torven innehåller höga halter uran.

  28 januari 2014

 • Anmäl dig till Hack for Sweden

  Den 15–16 mars 2014 anordnar SGU, tillsammans med tolv andra myndigheter och organisationer, ett svenskt myndighetshackaton. Syftet är att skapa nya webbtjänster och appar.

  27 januari 2014

 • Planerat underjordsförvar vid Rönnskärsverken

  SGU skriver, i sitt yttrande till Mark-och miljööverdomstolen, att det inte finns tillräckligt med underlag redovisat för att kunna bedöma förutsättningar för ett säkert underjordsförvar. SGUs synpunkter begränsas till de delar som rör det planerade underjordsförvaret.

  27 januari 2014

 • Ny generaldirektör

  Lena Söderberg tillträder den 20 januari som generaldirektör för SGU. Lena har tidigare varit verkställande direktör för Svenskt Vatten AB, och är styrelseordförande för Skogsstyrelsen samt ledamot av insynsrådet för Energimyndigheten.

  20 januari 2014

 • Nya webbplatsen

  Arbetet med den nya webbplatsen fortgår. Vi beräknar att lansera en betaversion i februari.

  17 januari 2014

 • Geofysiker får stort vetenskapligt pris

  Ett av världens mest prestigefyllda vetenskapliga priser, Crafoordpriset, delas i år ut till den amerikanska geofysikern Peter Molnar, University of Colorado Boulder, USA, som med geofysiken som utgångspunkt bidragit till banbrytande kunskaper om drivkrafter till jordskorpans plattrörelser och om kontinenternas roll i den plattektoniska modellen av jordens utveckling.

  16 januari 2014

 • Sjunkande metallpriser under 2013

  Prisutvecklingen under 2013 har varierat, men nivån är fortsatt hög. De flesta metallpriser har sjunkit medan några har varit oförändrade eller har stigit något. De flesta metallpriser är fortfarande flera gånger högre än de var för tio år sedan.

  15 januari 2014

 • Vismut en tung ledtråd till guld och silver

  I vår artikelserie om kritiska metaller och mineral är det nu dags för vismut. Tidigare artiklar är publicerade i vårt nyhetsbrev Metaller och mineral.

  15 januari 2014

 • Förändringar i SGUs jordartsprodukter

  Våra jordartsprodukter får i år en ny indelning, ny struktur och ny symbolisering. Förändringen genomförs i februari. Då introducerar vi också en ny datamängd, Jordskred och raviner.

  8 januari 2014