Ett förslag till en metodik för materialförsörjningsplanering som är generell och kan tillämpas även i andra regioner ingår också i rapporten.

”Underlag till materialförsörjningsplan för Uppsala län” är resultatet av ett arbete som bedrivits i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län.

SGUs arbete för hållbar materialförsörjning

En förutsättning för god samhällsbyggnad och samhällsutveckling är tillgång till ballast för användning i uppbyggnad och underhåll av infrastruktur och städer. Allt större konkurrens om marken ställer höga krav på långsiktig planering med helhetsperspektiv och god resurshushållning.

SGUs arbete med att säkra en hållbar materialförsörjning fokuserar på att:

  • Producera kunskap om och planeringsunderlag rörande alternativa material, till exempel olika kvaliteter av bergmaterial och återvinning av restmaterial och havssand
  • Utveckla och tillhandahålla en metodik för att upprätta regionala materialförsörjningsplaner
  • Stödja länsstyrelser och andra aktörer med att upprätta regionala materialförsörjningsplaner

SGUs satsning på materialförsörjningsplanering kommer nu att fortsätta inom ramen för Sveriges mineralstrategi.

Underlag till materialförsörjningsplan för Uppsala län. SGU-rapport 2013:19 (pdf, 56,8 Mb, nytt fönster)

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus. SGU-rapport 2011:10 (pdf, nytt fönster)