Överklagandet överlämnades till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen den 29 januari 2014.

I miljöbalken finns en bestämmelse för täkter av naturgrus som infördes 2009 för att öka skyddet av naturgrusavlagringar. Miljöbalken (9 kap.6 f §) säger att tillstånd endast får ges till naturgrustäkter om man kan visa att det inte finns några alternativa material som kan användas istället, till exempel. krossat berg. Bestämmelsen tillkom för att uttaget av naturgrus behöver minska i en snabbare takt om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet ska kunna uppnås. Anledningen är

  • dels att tillgången på naturgrus är begränsad, 
  • dels att rullstensåsar och andra avlagringar med naturgrus ofta är viktiga grundvattenmagasin som bör skyddas för att säkra nuvarande och framtida vattenförsörjning.

Täkten i Bondestorp ligger i ett område med stora vattentillgångar. SGU har bedömt att åsen är en viktig framtida resurs för vattenförsörjningen.

För att skydda grundvattnet anser SGU att det i allmänhet behövs en minst 2 meter omättad zon ovanför grundvattenytan. Därför bör lägsta brytningsnivån i en täkt ligga minst 2 meter ovanför grundvattenytan, men ofta rekommenderar SGU större mäktigheter än så. I den aktuella naturgrustäkten planeras större delen av uttaget att ske under grundvattenytan genom grävning i befintliga täktsjöar. Det innebär enligt Naturvårdsverket och SGU att verksamheten även omfattar vattenverksamhet vilket kräver tillstånd enligt 11 kapitlet i miljöbalken.

Materialet från täkten används idag huvudsakligen till anläggning och sandning av vägar. För det behovet kan naturgrus ersättas av krossat berg. SGU anser att det går att använda ersättningsmaterial för flertalet av de användningsområden som anges i ansökan. Därför anser inte SGU att sökanden har visat att ansökan är förenlig med kapitel 9 i miljöbalken.

För att underlätta tillståndsprocessen har SGU tagit fram en vägledning där det framgår vilka användningsområden för naturgrus som kan och bör ersättas med alternativa material.

Naturvårdsverkets yttrande

Naturvårdsverket delar SGUs bedömning att sökanden inte kunnat visa att de huvudsakliga användningsområdena för materialet i täkten är tekniskt omöjliga eller ekonomiskt orimliga att ersätta med alternativa material. Vid en avvägning mellan behovet av naturgrus för de ändamål som sökanden angett och behovet av att för framtiden säkerställa det aktuella området för dricksvattenutvinning bör det senare behovet ges företräde. På grund av detta anser Naturvårdsverket att beslutet bör upphävas och ansökan avslås.

Naturvårdsverket bedömer, i samråd med SGU, att brytning i enlighet med ansökan utgör vattenverksamhet. För detta krävs tillstånd enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Naturvårdsverket framhåller att prövning enligt 9 och 11 kapitlet i miljöbalken bör ske samlat. Eftersom miljöprövningsdelegationen inte får pröva tillståndspliktig vattenverksamhet yrkar Naturvårdsverket att beslutet upphävs och ansökan avvisas för att istället prövas av Mark- och miljödomstolen.

Naturvårdsverkets överklagande om tillstånd till täktverksamhet vid Bondestorp i Tidaholm (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande "Angående ansökan om tillstånd till grustäkt på fastigheten Bondestorp 1:5, Tidaholms kommun" (pdf, nytt fönster)

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus. SGU-rapport 2011:10 (pdf, nytt fönster)