Hur har din första tid på SGU varit?

– Jag har nu hunnit träffa de flesta medarbetarna och besökt alla våra kontor, bland annat i Malå och Luleå. Mitt intryck är att vi har både bredd och spets med kunniga och engagerade medarbetare som jobbar med samhällsviktiga frågor. I förra veckan hade jag också förmånen att få delta i konferensen ”Framtidens gruv & mineral” och där få träffa företrädare för såväl industri, som politiken och intresseorganisationer.

Vilka är de största utmaningarna för svensk gruvnäring?

SGUs generaldirektör Lena Söderberg.Generaldirektör Lena Söderberg. Foto: Carl-Erik Alnavik.

– Först och främst måste gruvnäringen få samhällets acceptans – det är avgörande att hitta former för att verka i samklang med samhällets företrädare såväl nationellt som lokalt. Utan acceptans går mycket tid åt att lösa konflikter istället för att göra affärer. Utan samhällets gillande blir det också svårt att locka de allra bästa till sektorn, de som gör att vi på sikt kan behålla vår konkurrenskraft.

Hur ska mineralnäringen bli mer accepterad?

– Branschen måste fortsätta det arbete som påbörjats inom en rad områden, inte minst vad gäller hållbarhetsfrågan. Branschen måste klara miljöutmaningar både under brytning och efteråt. Här vilar ett stort ansvar på alla att sköta sig, eftersom ett felsteg från en enda aktör spiller över på hela näringen. Därför behöver hela näringen samla sig, agera professionellt och verka för att alla aktörer tar sitt ansvar. Sedan måste vi utöver att bryta nytt också öka vårt engagemang vad gäller återanvändning och återvinning. Detta bör ligga i näringens eget intresse och inte överlåtas åt andra aktörer.
– Vi behöver också jobba med att få förutsägbarhet i processer och åtaganden – det är viktigt för att man ska våga satsa men också för att få finansiering till sitt projekt. Även handläggare på länsstyrelser och beslutsorgan behöver ha tydliga och enhetliga spelregler. Ett steg i den riktningen är den vägledning för nya gruvor som SGU tog fram förra året.

Hur ser du på SGUs roll inom gruvnäringen?

– SGU har fått en tydlig roll i Sveriges mineralstrategi, vilket öppnar upp för dialog och nya plattformar för samverkan. Vi ska aktivt verka för samhällets långsiktiga nytta av våra samlade mineraltillgångar. Vår allt mer sofistikerade kartering ska ge de underlag som olika aktörer behöver, samtidigt som vi genom Bergsstaten ska säkerställa en effektiv och rättssäker tillstånds- och tillsynsprocess. Därutöver bör vi i högre grad arbeta med de dialogprocesser som kan bidra till att lösa konflikter och att komma överens om spelregler. Jag ser fram emot att få diskutera dessa frågor vid Mineralforum som ordnas 28 april i Stockholm.