Sverige domineras av nivåer för årstiden över och mycket över de normala. Södra och östra Götaland samt östra Svealand har nivåer nära eller under de normala. Grundvattensituationen är i allmänhet god i Norrland och västra delarna av Svealand. I Götaland och delar av östra Svealand är situationen tillfredsställande.

Kartor över grundvattensituationen i Sverige i april 2014.

 

Om kartorna

Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

Fyllnadsgrad i april 2014

Kartor över grundvattennivåerna i Sverige i april 2014.

 

Om kartan

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.