Börjar: 1 maj 2018 08:00

Slutar: 31 oktober 2018 17:00

Med bil och till fots på små skogsvägar och i oländig terräng tar sig SGUs geologer fram för att undersöka jordarter och grundvatten i delar av Ljusdals kommun, i området kring Järvsö. 

Den information som samlas in sammanställs som kartor. Kartorna ger en relativt detaljerad bild av jordartsgeologin och hydrogeologin och kan bl.a. användas som planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner. 

SGUs kartor utgör t.ex. underlag för att identifiera områden med stora grundvattentillgångar, vid planering av byggnads- och anläggningsarbeten, vid lokalisering av miljöfarlig verksamhet, vid ledningsdragning, för att undersöka stabilitetsförhållanden i marken, förekomster av s.k. sulfidjord och vid skogsplantering. I de nu aktuella områdena är grundvattentillgångar och stabilitetsförhållanden särskilt i fokus. 

Geologerna bestämmer jordarterna i fält med hjälp av spade, stickspjut och spadborr. Grundvattentillgångar undersöks i fält med hjälp av bland annat brunnsinventering, nivåmätning, seismik och georadar. Geologerna iakttar alltid stor försiktighet i arbetet, inte minst på odlingsmarker. Deras fältkläder och SGUs bilar är tydligt märkta med SGUs logotyp. 

För mer information samt eventuellt intervjuer och foton i fält, kontakta:

Charlotte Defoort, projektledare grundvattenkartering, Kajsa Bovin, grundvattenkartering eller Henrik Mikko, projektledare jordartskartering