För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Karolinan Skog och Lena Söderberg tittar på hur maringeologiska undersökningar görs.

SGU i Almedalen 2017

Jord, berg och vatten är viktiga för hur vi mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltog SGU i Almedalen 2017 för att uppmärksamma nyttan av geologisk information hos de som planerar vårt samhälle.

SGU deltog i Almedalen för att sprida kunskap om geologi hos de som planerar vårt samhälle och som vill använda marken, vattnet och naturresurserna på ett hållbart sätt. SGU medverkade i Almedalen 2017 från måndag till och med onsdag, med evenemang ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor, på plats centralt i Visby hamn. Flera av aktiviteterna genomfördes i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). SMHI, Statens geotekniska Institut (SGI) och Geodatasamverkan. Du kan i efterhand se filmerna från våra föredrag.

Måndag 3/7

Kl 10: Visning av Ocean Surveyor

Kl 15-16: Seminarium om havsplaneringHur ska vi bruka havet? Att land och landsbygd används till jordbruk och skogsbruk kan tyckas självklart. Men hur ska våra hav brukas och nyttjas i dag och i ett framtida klimat? Det är frågor som väcks i det pågående arbetet med havsplaneringen. En av utmaningarna är att ta fram kunskapsunderlag för beslut som ska främja både livskraftiga ekosystem och blå tillväxt.

Medverkande: Lena Söderberg (SGU), Jakob Granit (HaV), Mattias Rust (Näringsdepartementet, moderator), Lovisa Zillen (SGU), Thomas Johansson (HaV), Helen Andersson (SMHI), Gustav Kågesten (SGU); Linus Hammar (HaV), Emma Nohrén (MP), Lars Tysklind (L), Frida Lanshammar (Pöyry)

Se seminariet om havsplanering i efterhand (länk till SGUs Youtube-kanal, nytt fönster).

Kl 16-17: Seminarium om marint områdesskydd: Vad tjänar samhället på naturskydd i havet? Till 2020 ska minst tio procent av Sveriges hav och kustområden vara skyddade, en ökning med nästan femtio procent jämfört med idag. Kan grundläggande kunskap om havet och havsbottens egenskaper hjälpa oss hitta rätt områden att skydda? I en föränderlig värld, behöver vi inrätta särskilda klimatrefuger? Och vad tjänar samhället på ett funktionellt nätverk av marina skyddade områden? 

Medverkande:  Jakob Granit (HaV), Lena Söderberg (SGU), Mattias Rust (Näringsdepartementet, moderator), Lovisa Zillen, (SGU), Thomas Johansson (HaV), Lena Viktorsson (SMHI), Gustav Kågesten (SGU); Linus Hammar (HaV). Emma Nohrén (MP), Lars Tysklind (L), Frida Lanshammar (Pöyru).

Se seminariet om marint områdesskydd i efterhand (länk till SGUs Youtube-kanal, nytt fönster).

Kl 17: Årets SGU-mingel för alla som jobbar med geologisk information

SGU samverkar också med flera andra myndigheter i ett seminarium om digital innovation; "Tema Myndighetshack - hur kan du utnyttja kraften från ett hackande?", kl 11.00 på måndag 3/7.

Tisdag 4/7

Kl 9: Frukostseminarium: Hur får vi fram världens behov av kritiska metaller och mineral? Åtgången på metaller är så stor att dagens produktion, från såväl återvinning som gruvproduktion, bara kan täcka en del av alla nya material som behövs, inte minst för ny energisparande och grön teknik. Hur kan Sverige och EU bryta sitt importberoende av metaller och få fram de material som behövs?

Medverkande: Lennart Gustavsson (Georange, Moderator), Erik Jonsson (SGU), Christian Ekberg (Chalmers tekniska högskola), Sofia Bothorp (Urbergsgruppen), Emma Härdmark (Svemin), Pontus Westrin (SGU), Jonas Rudberg (Naturskyddsföreningen).

Se seminariet i efterhand (länk till SGUs Youtube-kanal, nytt fönster).

Kl 10: Visning av Ocean Surveyor

Kl 11: Seminarium: Stigande havsnivåer – ska mark och bebyggelse skyddas eller överges? (arrangör SGI) Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för markens byggbarhet. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat?

Medverkande: Åsa-Britt Karlsson, (SGI), Lena Söderberg (SGU), Lars Tullstedt (Sveriges Byggindustrier), Lina Wedin Hansson (Trelleborgs kommun).

Se seminariet om stigande havsnivåer i efterhand (länk till SGUs Youtube-kanal, nytt fönster).

Onsdag 5/7

Kl 9: Frukostseminarium: Vattenbrist - vad kan vi göra åt det? Vi kan inte påverka hur mycket det regnar. Men vi kan påverka hur mycket av regnet som blir grundvatten och vi kan påverka hur våra vattenmagasin används. En viktig framtida åtgärd är att försöka hålla kvar vatten i landskapet för att på så sätt öka grundvattenbildningen. Hur fungerar markavvattningen idag? Är dikningen och avvattningen av jordbruksmark, skogsmark och urbana områden för effektiv? Genom att arbeta med fördröjningsmagasin och våtmarker ökar vattnets chans att nå ner till grundvattnet. Vilka markområden lämpar sig för detta och hur ser infrastrukturen för vattenhantering ut? Hur utvecklar vi skogs- och jordbruk tillsammans med en hållbar vattenförsörjning?

Medverkande: Karolina Skog (Miljöminister) Olof Johansson (Jordbruksverket), Lennart Sorby (HaV) Susanne Pettersson (Region Gotland), Ingmar Danielsson (Skogsstyrelsen), Peter Dahlqvist, (SGU), Jakob Levén, (SGU, moderator)

Se seminariet om vattenbrist i efterhand (länk till SGUs Youtube-kanal, nytt fönster).

Kl 10: Visning av Ocean Surveyor

Kl 13: Seminarium: Kan bättre geodata underlätta klimatanpassningen? Hälften av Sveriges befolkning bor inom en mil från kusten och de största insjöarna, de områden av landet som kommer att påverkas mest av de pågående klimatförändringarna. Idag är det mycket vi inte vet om förhållandena längs kusterna. Planering inför översvämningar, erosion, inför byggande av hamnar och all annan verksamhet påverkas negativt. En ordentlig kartläggning behövs. Hur, vad och varför diskuterar vi på seminariet.

Medverkande: Peter Nylén (lantmäteriet), Patrik Wiberg (Sjöfartsverket), Lena Söderberg (SGU), Ann-Sofie Eriksson (SKL), Thomas Johansson (HaV), Elisef Elvinsdotter (Moderator),Lovisa Zillen Snowball (SGU), Pär Persson (Länsstyrelsen i Skåne)

Se seminariet om geodata för klimatanpassning i efterhand (länk till SGUs Youtube-kanal, nytt fönster).

 

Plats:

Visby hamn, Kajplats 1. Måndag 3/7- onsdag 5/7: Visby hamn, se karta nedan

 

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn