För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU/BetterGeo (skärmdump)

Bergarter i BetterGeo

Magmatiska bergarter

De bergarter som bildas när magma eller lava från olika nivåer i jordskorpan svalnar och kristalliseras kallas för magmatiska bergarter.

Granit 

Granit förekommer som massiv med varierande storlek på olika djup i marken. Man kan hitta granit i bergskedjor och underlagrande andra bergarter. Granit är vanligt förekommande bredvid gnejs och hittas ofta i kontinental jordskorpa (på land). Den kontinentala jordskorpan kan fortsätta under haven varpå granit även kan hittas där. I granit kan det även finnas grottsystem.

Funktion: Byggsten, är en källa till ädelstenen vattensafir och mineralet fältspat.  

Granitblock

Granitblock

Block av granit

Gabbro

Gabbro hittas ofta i oceanisk jordskorpa under haven, men kan i visa miljöer även hittas i kontinental jordskorpa på land. Gabbro kan man hitta under lager av sedimentära bergarter, granit och gnejs. Det finns även gabbro med titan och koppar.  

Funktion: Byggsten, är en källa till titan och koppar (gabbro med koppar är ett av de nya blocken som ersätter den tidigare kopparmalmen red stone ore från Vanilla).

 

Gabbroblock

Gabbroblock

Block av gabbro
Gabbroblock med koppar

Gabbroblock med koppar

Block av gabbro med koppar 
Gabbroblock med titan

Gabbroblock med titan

Block av gabbro med titan

Basalt

Basalt hittas i oceanisk jordskorpa under havet, antingen som ett jämnt lager direkt på havsbotten eller med gabbro ovanpå. Koppar kan brytas ur basalt (vilket ersätter den tidigare kopparmalmen red stone ore från Vanilla). 

Funktion: Byggsten, källa till koppar.

Basaltblock

Basalt

Block av basalt

Obsidian

Obsidian bildas när vatten hälls på lava. Detta kan ske naturligt i spelvärlden eller om spelaren häller vatten på en lavaförekomst. Vi har ändrat hårdheten på obsidianblocket från 50 i ursprungsversionen till 9 i moden.

Funktion: Byggsten.

Obsidianblock
Block av obsidian

Pimpsten

Pimpsten bildas när lava hälls på vatten. Det kan ske naturligt i spelvärlden eller om spelaren häller lava på vatten. I verkligheten flyter pimpsten ovanpå vatten vilket den också gör i modden. Använder man pimpsten som en byggsten får man vara beredd på att den flyter i väg vid kontakt med vatten.

Funktion: Byggsten.

Pimpstensblock
Block av pimpsten

Metamorfa bergarter

Metamorfa bergarter är de bergarter som har genomgått mineralogiska och texturella förändringar, främst i fast tillstånd, som ett resultat av ändrade temperatur- och/eller tryckförhållanden.

Gnejs

Gnejs (metamorf motsvarighet till granit) är placerad i sammanhållna massor med varierande storlek och hittas på varierande djup i berggrunden. Man kan hitta gnejs i bergskedjor, ofta tillsammans med granit med andra bergarter ovanpå. Den kontinentala jordskorpan kan fortsätta under haven varpå gnejs även kan hittas där. Grottsystem kan förekomma i gnejs.

Funktion: Byggsten, källa till ädelstenen vattensafir.

Gnejs
Block av gnejs

Skarn

Skarn kan hittas djupare ner i berggrunden och ses ofta i kontaktzonerna mellan kalksten, marmor och granit. Skarn är en av de nya källorna för koppar och järn vilket ersätter tidigare järnmalmsblock och kopparmalmsblocket red stone ore.

Funktion: Byggsten. Skarn är en av de större källorna för metallfyndigheter i moden (t.ex. järn, koppar, volfram). 

Skarnblock
Block av skarn

Marmor

Marmor (metamorf motsvarighet till kalksten) kan hittas bredvid bandad järnmalm, andra metamorfa bergarter eller som stora enskilda massor under marken. Marmor kan även hittas i kontaktzonerna där skarn finns. Zink kan utvinnas ur marmor eftersom att marmor innehåller zinkblände, ett zinkbärande mineral.

Funktion: Byggsten, källa till zinkblände.

Marmorblock
Block av marmor

Skiffer

Skiffer (metamorf) är placerad djupt ner i kontinentalskorpan tillsammans med andra metamorfa bergarter. 

Funktion: Byggsten.

 

Skiffer
Block av skiffer

Sedimentära bergarter

De bergarter som formas genom litifiering eller kemisk utfällning (cementation) ur sediment, stenfragment eller minerals som har transporterats och avsatts på Jordens yta kallas för sedimentära bergarter.

Lerskiffer

Skiffer förekommer i moden som horisontella lager i bergskedjor och under marken ovanpå metamorfa och magmatiska bergarter, tillsammans med kalksten och sandsten i en ”Grand Canyon-lik” stratigrafi.

Funktion: Byggsten.

Lerskiffer
 Block av lerskiffer

Sandsten

Sandsten förekommer i moden som horisontella lager i bergskedjor och under marken ovanpå metamorfa och magmatiska bergarter, tillsammans med kalksten och skiffer i en ”Grand Canyon-lik” stratigrafi. Sandsten fanns redan i Vanilla, men vi har lagt till kol i vissa av sandstensblocken och det gör sandsten till en ny källa till kol (vilket ersätter de tidigare kolmalmsblocken). Vi har också gett sandstensblocken en ny färg.

Funktion: Byggsten, källa till kol.

Sandstensblock
Block av sandsten
Sandstensblock med kol
Block av sandsten med kol

Kalksten

Kalksten förekommer i moden som horisontella lager i bergskedjor och under marken ovanpå metamorfa och magmatiska bergarter, tillsammans med skiffer och sandsten i en “Grand Canyon -lik” stratigrafi. Precis som sandsten är även kalksten en ny källa till kol vilket ersätter de tidigare kolmalmsblocken.

Funktion: Byggsten, källa till kol.

Kalkstensblock
Block av kalksten
Kalkstensblock med kol
Block av kalksten med kol

Bandad järnmalm

Bandad järnmalm (Banded iron formation, BIF) förekommer i stora massor eller som enskilda block bredvid andra sedimentära bergarter som skiffer, sandsten och kalksten men även bredvid marmor.
Bandad järnmalm är en av de nya källorna till järnmalm och ersätter de tidigare järnmalmsblocken från Vanilla. Genom att bryta bandad järnmalm kommer man att få järn vilket är en viktig resurs för en del av recepten och användningsområdena. Det är möjligt att spåra bandad järnmalm genom att använda den magnetiska kompassen. Kompassen reagerar när man är mindre än 20 block ifrån en järnmalmskälla.

Funktion: Byggsten, källa till järn.

Block med bandad järnmalm
Block med bandad järnmalm

Gångbergarter och pipor

Gångbergarter och pipor bildas när magma tränger igenom laterala och vertikala brott eller andra svaghetszoner i berget. Det kan hända i spridningszoner mellan tektoniska plattor, i riftsystem etc.
Gångbergarter och pipor är spännande geologiska inslag i moden. De syns i markytan, varierar i bredd, längd och riktning och finns endast på land och inte i oceanbottenskorpan (i verkligheten kan de förekomma i oceanbottenskorpan men vi har gjort en förenkling och endast placerat dem i kontinental jordskorpa).

Diabas

Diabas är en intrusiv bergart som finns som gångbergart i moden.

Funktion: Byggsten.

Diabas
Block av diabas

Pegmatit

Pegmatit är en intrusiv bergart som finns som gångbergart i moden. Block av pegmatit kan vittra sönder efter en viss tid.

Funktion: Byggsten, innehåller ett antal fyndigheter: granat, akvamarin, tantal, turmalin, smaragd, fältspat, tenn och litium.

Pegmatitblock
Block av pegmatit

Kvarts

Kvarts är ett vanligt mineral i verkligheten och även i moden. Kvarts finns som gångbergart, som ibland även innehåller guld eller guld och silver tillsammans. Det tidigare guldmalmsblocket från Vanilla ersätts av kvartsblock med guld.

Funktion: Byggsten, källa till metallerna guld och silver.

Kvartsblock
Block av kvarts
Kvartsblock med guld
Block av kvarts med guld

Kvartsblock med silver
Block av kvarts med silver

Kimberlit

Kimberlit är en magmatisk bergart som är förekommer som pipor i modden. Vissa kimberlitpipor innehåller diamanter. De tidigare diamantmalmsblocken är ersatta av block med kimberlit med diamantförekomster.

Funktion: Byggsten, källa till diamanter.

Kimberlitblock
Block av kimberlit
Kimberlit med diamant
Block av kimberlit med diamant