För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Helena Whitlock, SGU

Vattentäktsarkivet

I Vattentäktsarkivet finns grundläggande information om allmänna anläggningar och större enskilda anläggningar för dricksvattenförsörjning (vattenverk och vattentäkter).

Uppgifter samlas in om bland annat uttagsmängd, läge, användning av vattnet (till exempel permanentboende, jordbruk med mera), antal anslutna och förekomst av skydd. Uppgifterna lämnas av behörig person hos kommunen eller annan vattenproducent via ett webbformulär på SGUs webbplats.

Vattentäktsarkivet finansieras med medel från Vattenförvaltningen och SGUs anslagsverksamhet.

Analysresultat från provtagning av vatten

I Vattentäktsarkivet lagras analysresultat från råvatten- och dricksvattenprover från allmänna grund- och ytvattenanläggningar (vattenverk och vattentäkter).

Analysresultaten levereras direkt till SGU från de analyslaboratorier som kommunerna anlitar. Innan laboratorierna kan leverera data måste kommunen ha godkänt dataöverföringen genom ett skriftligt medgivande. När data inkommit till SGU, kopplas varje prov till respektive vattentäkt eller vattenverk.

I Vattentäktsarkivet finns vattenkvalitetsinformation från ungefär 1 060 000 vattenprover (analysprotokoll).

Diagrammet visar antalet analysprotokoll från vattenprover i Vattentäktsarkivet (maj 2020). Årtalen avser provtagningsdatum. År 2014 tog Livsmedelsverket över insamlingen av analysprotokoll för dricksvattenprover.

Mer om informationen i Vattentäktsarkivet

Allmänna anläggningar

Med allmänna vattenverk och vattentäkter avses sådana anläggningar som benämns allmänna i Vattentjänstlagen (lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Uppgifter om allmänna vattenverk och vattentäkter lämnas av kommunens vattenproducenter (teknisk förvaltning, VA-bolag eller motsvarande).

Större enskilda anläggningar

Med större enskilda vattenverk och vattentäkter avses sådana anläggningar som inte ingår i definitionen av en allmän anläggning enligt Vattentjänstlagen och som försörjer fler än 50 personer med vatten eller där uttagen överstiger 10 m3/dygn. Uppgifter om större enskilda vattenverk och vattentäkter (inklusive kommersiella anläggningar) lämnas av kommunernas tillsynsansvariga förvaltning (miljöförvaltning eller motsvarande).

Insamling av information

Insamlingen av information till Vattentäktsarkivet har skett etappvis enligt nedan:

  • 2002 påbörjades insamlingen av uppgifter om allmänna vattenverk och vattentäkter.
  • 2004 och 2005 genomfördes en insamling av information om större enskilda vattenverk med tillhörande vattentäkter.
  • 2006 genomfördes en större kompletterande insamling av information om de allmänna anläggningarna.
  • 2008 började SGU gå ut med en årlig påminnelse till uppgiftslämnarna om att uppdatera uppgifterna om kommunens allmänna anläggningar.
  • 2009 påbörjades insamlingen av dricksvattenanalyser.
  • 2010-2012 utökades insamlingen av vattenkvalitetsdata och webbformuläret för insamling av uppgifter om anläggningarna moderniserades.
  • 2013 uppdateras information om vattenskyddsområden.
  • 2014 tog Livsmedelsverket över insamlingen av dricksvattenanalyser.

Vårt mål är att Vattentäktsarkivet ska vara en levande databas där information om både allmänna och större enskilda vattenverk och vattentäkter uppdateras kontinuerligt.

Status – insamling av information om vattenverk och vattentäkter

Insamlingsarbetet pågår och ny information om vattenverk och vattentäkter registreras fortlöpande i Vattentäktsarkivet. Det händer att antalet vattenverk eller vattentäkter i databasen minskar, vilket kan bero på att anläggningar lagts ned eller att en kommun tidigare rapporterat in samma vattentäkt flera gånger. 

I Vattentäktsarkivet finns idag information om 2 042 vattentäkter knutna till allmänna vattenverk. Av dessa är 1 842 grundvattentäkter och 200 ytvattentäkter. I databasen finns även information om 731 större enskilda vattentäkter (maj 2020).

Senast granskad 2020-05-28