Geologi, mineral och ekonomi

LÄRARHANDLEDNING

Övningen ”Geologi, mineral och ekonomi – samspel på flera plan” består av flera olika delar.

Kom igång
Kom igång är ett snabb sätt att starta upp lektionen och få igång eleverna. Diskussionsfrågorna ska väcka elevernas tankar och inspirera eleverna att söka svar i de länkar som finns i övningen. Det finns länkar både till SGUs webbplats men också till externa källor som belyser övningens innehåll.

Geologen berättar
Geologen berättar kan fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledning och ger en koppling till verklighet och arbetsliv med ett geologiskt perspektiv.

Uppgift
I uppgiften får eleverna undersöka var man bryter malm och mineral i Sverige idag. Eleverna får också fokusera på en svensk gruva där man bryter malm idag och kortfattat förklara hur geologin ser ut i området. Eleverna får också fundera på vilka fördelar det finns med att utvinna metaller och mineral i Sverige jämfört med att importera från andra länder.

Gräv djupare
Till uppgiften finns även en fördjupning. Fördjupningen är tänkt att vara utmanande för eleverna samtidigt som den är formbar för dig som lärare. Beroende på vilken kurs du undervisar i, eller hur du tillsammans med kollegor arbetar integrerat över flera ämnen, kan elevernas arbete styras mot centralt innehåll och kunskapskrav.

Exit ticket
Som avslutning får eleverna lämna en lapp där de skriver svar på en eller flera frågor. Exit ticket ger läraren en bild av vad eleverna har fått ut av lektionen och kan användas som stöd för att planera inför nästa lektion. Elevernas svar kan också användas för vidare diskussion i klassen, som en metod för att synliggöra lärande. Metoden kan också genomföras digitalt med appar som Socrative, Mentimeter och Twitter.

Studie- och yrkesvägledning
En central del i materialet är kopplingen till studie- och yrkesvägledning som visar på konkreta exempel från studie- och yrkesliv. Det gör att studie- och yrkesvägledare och pedagoger kan arbeta tillsammans på ett enkelt sätt.

Kursplaner för grundskolan 7-9 och gymnasieskolan

Till övningen följer utdrag ur kursplaner för ämnen både för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan (se nedan). Vi har valt delar ur kursplaner, både centralt innehåll och kunskapskrav, som vi anser tangerar innehållet i övningen. I sammanställningen över kunskapskrav är värdeord som anger skillnad mellan E-C-A raderade, t.ex. översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat.

Kursplaner för grundskolan i årskurs 7-9

Kurs: Samhällskunskap

Centralt innehåll

Samhällsresurser och fördelning

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Kunskapskrav

 • Eleven kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kurs: Geografi

Centralt innehåll

Livsmiljöer

 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Kunskapskrav

 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då geografiska mönster av handel och kommunikation samt för underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta

Kursplaner för gymnasiet

Kurser: Samhällskunskap 1a2, 50 p, kurskod: SAMSAM01a2, Samhällskunskap 1b, 100 p, kurskod: SAMSAM01b

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsak och konsekvens. I analysen använder eleven samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Kurs: Geografi 1, 100 p, kurskod: GEOGEO01

Centralt innehåll

 • Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. Geografisk arbetsdelning, transnationella företag, industriella distrikt, transporter och kommunikation.

Kunskapskrav

 • Eleven redogör för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.
 • Eleven diskuterar hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.

Kurs: Geografi 2, 100 p, kurskod: GEOGEO02

Centralt innehåll

 • Lokalsamhället i ett globalt perspektiv. Näringsliv och företag som miljöaktörer i en global ekonomi och den globala ekonomins påverkan på lokalsamhället. Olika aktörers miljöpolicy, etik och produktion i relation till uppförandekoder och miljömärkning.

Kunskapskrav

 • Eleven redogör utifrån kartor och andra källor för samband mellan människa, samhälle och miljö samt för orsak till intressekonflikter och andra problem från lokal till global nivå med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet.

 

 

Romain Trystram

Gruvan

Gruvan förser staden med mineral, metaller och bergmaterial att bygga med. Här jobbar till exempel: gruvgeologer, maskinförare, prospektörer, säkerhetsansvariga, miljöexperter, CAD-ingenjörer, jurister, lönehandläggare och många andra. 

SE FILM

Staden

Den moderna staden är till stor del byggd av bergmaterial. Järn och stål som håller upp husen, ballast i grunden, betong och bergmaterial i fasaden och kvarts till fönster. Det mesta kommer från gruvan eller stenbrottet!

SE BILDER

Industri

Industrier av olika slag behövs för att driva staden framåt. En allt mer viktig industri är återvinningsindustrin. Visste du att stål är 100 procent återvinningsbart och kan återvinnas hur många gånger som helst? Eftersom att vi använder mer och mer metaller behöver vi även bryta mer för att möta samhällets efterfråga.

Efter gruvan

När man etablerar en gruva gör man ett stort ingrepp i naturen. Det är därför viktigt att man efterbehandlar ett område på bästa sätt efter att verksamheten har lagts ner. Regler för efterbehandling av gruvområden finns bland annat i Minerallagen och Miljöbalken.  

SE BILDER

GEOLOGI, MINERAL OCH EKONOMI

Sedan stenåldern har mineral och metaller varit viktiga för civilisation och tillväxt. Än idag prospekterar vi efter nya fyndigheter som kan stärka Sveriges roll som ett av Europas viktigaste gruvländer.

Kom igång!

Landets mineral är en viktig resurs för Sverige. Mineral har brutits i Sverige i över 1000 år. Geologisk information och kunskap om landets tillgångar är en viktig förutsättning för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. Tillsammans med stål- och metallverken utgör gruvnäringen en stor del av den svenska exportindustrin. Gruvnäringen är Sveriges äldsta industriella verksamhet, med bland annat Garpenbergsgruvan i Dalarna som tillkom redan på 1200-talet. Sverige är idag EUs största producent av järnmalm.

Diskussionsfråga

 • Hur har människan använt geologiska naturresurser, från stenåldern till nutid, vilka material har använts och till vad?
Tummnagel för film

Geologen berättar: EU-kommissionens råvaruinitiativ: Raw materials - the stuff that dreams are made of

Uppgift

I den här uppgiften får du lära dig mer om hur viktiga mineralresurserna är för Sverige. Du ska redovisa var vi bryter malm i Sverige, och sedan göra research på en gruva. Börja med att läsa om Svenska malmgruvor på SGUs webbplats och ta hjälp av länkarna längre ner på sidan.

A.
Använd en karta för att redovisa var den huvudsakliga produktionen av malm och mineral sker i Sverige. Beskriv också vilka fyndigheter som i huvudsak bryts i de olika områdena.

B.
Välj en svensk gruva där man bryter malm idag och förklara kortfattat hur geologin är kring gruvan med hjälp av frågorna nedan:

 • Tillhör gruvan någon av Sveriges tre malmregioner, i så fall vilken?
 • Är det ett dagbrott eller en underjordsgruva?
 • Vilka metaller, mineral eller ämnen är man ute efter?
 • Kan du hitta information om vad för bergarter som bryts?

C.
Försök att komma på fördelar med att utvinna metaller och mineral i Sverige jämfört med att importera från andra länder. Du kan bland annat tänka på saker som kostnader, arbetsvillkor, miljö och hållbar utveckling.

Gräv djupare

Gör ett arbete där du förklarar vad en gruva innebär för det lokala samhället. Ta exempelvis upp arbetstillfällen, arbetsmiljö, ekonomi och miljö i ditt svar. Eventuellt kan du arbeta vidare med gruvan du valde i uppgift B tidigare i övningen.

Exit ticket

Mycket av det vi använder i vardagen har på ett eller annat sätt koppling till geologi och har vid något tillfälle varit i berggrunden. Ge tre exempel på saker som finns i din vardag som faktiskt har ett geologiskt ursprung.

Tummnagel för film

Geologen berättar: Michaela Åberg Seliö berättar om hennes jobb som gruvgeolog

Studie- och yrkesvägledning

Hur är det egentligen att arbeta i en gruva idag? Idag bedrivs gruvdrift på många platser i Sverige, bland annat i Garpenberg i Dalarna. Här har gruvdrift funnits sedan 1200-talet. Mycket har hänt sedan den tiden, hackor har bytts ut mot maskiner och gruvan har rört sig ner till över en kilometers djup. 

 

Länkar

SGU (webb): Mineralnäringens betydelse för samhället 

SGU (webb): Sveriges berggrund

SGU (webb): Ordlista

SGU (app): Geokartan 

Naturvårdsverket (webb): Gruvor

Stockholms universitet (film): Guldläge för geovetare!

Fler övningar inom samma tema

Virtuell fältkurs

Markanvändning

Jämställd arbetsplats

Taggar: Geografi, Samhällskunskap, Mineral, Resurser, Bergarter, Metaller, Gruvnäring, Exportindustri, Samhälle, Arbetstillfällen