Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Användarstöd för geologiska frågor

Övervakning av statusklassificering

15 §

Statusklassificeringen enligt 13–14 §§ ska baseras på övervakningsresultat erhållna vid genomförandet av övervakningsprogram enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Klassificeringen av kemisk status och uppföljningen av effekterna av åtgärderna ska vara tillförlitliga och jämförbara mellan Sveriges olika vattendistrikt och mellan EUs medlemsstater. Därför är det ett krav att kvalitetssäkrade övervakningsdata används. En annan anledning till att det är viktigt att data som används till statusklassificering är tillförlitliga är att åtgärder kan vara kostsamma. Det är viktigt att resurser läggs där det är säkerställt genom tillförlitliga övervakningsdata att problemen finns.

Endast data som uppfyller kraven som ställs på laboratorier och analys- och undersöknings metoder i enlighet med SGUs föreskrifter om övervakning (SGU-FS 2014:1) ska användas vid statusklassificeringen (se avsnitt Kvalitetskrav på analyser). Grundvattenförekomster som statusklassificerats utifrån andra data, t.ex. data från kommunal råvattenkontroll, anses ha klassificerats genom expertbedömning, såvida det inte klart framgår att kvalitetskraven på analysdata är uppfyllda (se avsnitt Expertbedömning). Information från SGUs Vattentäktsarkivet visar att resultatet från en stor andel av råvattenanalyserna anges med osäker eller bristfällig metodangivelse och kvantifieringsgränserna uppfyller inte alltid kraven, vilket framgår av tabellerna nedan. Om man kontrollerar att data från råvattenkontrollen uppfyller de krav som ställs på laboratorier och analys- och undersökningsmetoder så kan de användas vid statusklassificeringen.

Tabell med metodangivelse för råvattenprover inlagrade i Vattentäktsarkivet (utdrag 2014-02-19). Två tredjedelar (cirka 63 %) har en metod angiven i Vattentäktsarkivet, exempelvis SS, ISO, EPA, SLV, Std.Met.
TypBeskrivning%
Standardmetod Metodangivelse som innehåller: SS, ISO, EPA, SLV, Std.Met 63
Metod Finns metodangivelse men den innehåller inte några av ovanstående beteckningar 3
Osäkra Osäkert om det går att härleda vilken metod som använts 14
Beräknad Koncentrationen beräknas indirekt 7
Saknas   13

 

Tabell med andel analysresultat från råvattenkontrollen som underskrider kvantifieringsgränsen och andel där
kvantifieringsgränsen för analyserna ligger högre än 30 % av hittills fastställda riktvärden respektive fastställda
utgångspunkter för att vända trend. Som exempel kan man utläsa att analysresultaten för sex av parametrarna
(bensen, benso(a)pyren, kvicksilver, PAH, tetrakloreten och trikloreten) till stor andel ligger under
kvantifieringsgränsen för metoden i fråga, dvs. de rapporteras som mindre-än-värden (<). De flesta av dessa
uppfyller därmed inte kraven för nivå för kvantifieringsgränsen då de överskrider 30 % av fastställda riktvärden
eller utgångspunkt för att vända trend.
ParameternamnAntal  Andel (%) under kvantifieringsgränsen Andel (%) där kvantifieringsgränsen överstiger
30 % av riktvärdet
 Andel (%) där kvantifieringsgränsen överstiger 30 % av utgångspunkt för att vända en trend
Ammonium 35 024     53         
Arsenik 2 230     33         
Bekämpningsmedel, s:a kvantifierade 1 275     66           
Bensen 1 148     99    62      99   
Benso(a)pyren 1 235     100    99      100   
Bly 2 463     32         
Kadmium 2 314     61         
Klorid 22 522            
Konduktivitet 33 422            
Kvicksilver 1 118     97        87   
Nitrat 21 068     45         
PAH, summa 4 st 746     100    42      100   
Sulfat 19 216            
Tetrakloreten 1 280     86    53      81   
Trikloreten 1 171     97    58      84   
Triklormetan, kloroform 1 205     99         

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut