För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljö­kvalitets­normer

Av 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att kommunen vid plan­läggningen ska följa miljö­kvalitets­normer.

I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att följa att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för de grund- och ytvattenförekomster som berörs av planen (3 kap 5§ PBL) – till exempel vid bebyggelse eller annan exploatering. Hur mark- och vattenanvändningen ser ut har stor betydelse för möjligheterna att upprätthålla eller förbättra statusen hos yt- och grundvatten. Kommunerna har därför en viktig roll som genomförare av vattenförvaltningens måluppfyllelse.

Läs mer om miljökvalitetsnormerna för grundvatten på SGUs webbplats. 

Senast ändrad 2020-05-18

Skriv ut

Relaterad information