Energiinnehållet i torrsubstansen i landets torvresurser beräknas till omkring 57 000 TWh. Endast en mindre del av denna bruttoresurs är av tekniska, ekonomiska och naturskyddsskäl utvinningsbar. I en inventering bedömdes 340 000 hektar som utvinningsbart, vilket motsvarar cirka 3 800 TWh. Av miljö och klimatskäl styrs numera torvutvinningen mot dikade torvmarker, dels dikad skogs- och jordbruksmark, dels äldre, nu nedlagda täkter.

Läs mer om torv

Torvtäkt med aktiv produktionsyta för energitorv och dike för avvattning.Torvtäkt med aktiv produktionsyta för energitorv och dike för avvattning. Foto: Kristian Schoning.

Energitorv omfattas av kravet på utsläppsrätter, men är vid elproduktion berättigad till elcertifikat. Elcertifikat ges till el som är producerad med förnybar teknik och för en viss andel av använd el ska det finnas certifikat.

Regelverk och SGUs bedömning av torvärenden

Utvinning av energitorv kräver koncession och styrs i första hand av torvlagen (Lag om vissa torvfyndigheter 1985:620). Vidare finns i miljöbalken bestämmelser i en rad kapitel som ska tillämpas. Koncession beviljas av länsstyrelserna med SGU som obligatorisk remissinstans. SGU gör då i första hand en bedömning av huruvida fyndighetens torvlager har en kvalitet som är lämplig för bränsleproduktion samt om projektet är lämpligt ut ett samhällsperspektiv. I torvmarker anrikas uran och andra ämnen. Om berggrunden omkring torvmarken har förhöjd uranhalt behöver man analysera uranhalten i torvmarken för att försäkra sig om att inte uranhalterna i askan blir för höga vid förbränning.

Vägledning om torvtäkter

SGU har tagit fram en rapport till stöd för verksamhetsutövare, konsulter och myndigheter om geologiska faktorer viktiga att beakta vi ansökan om torvtäkt samt bedömning av påverkan av dikning.
Geologiska undersökningar och bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt,  SGU-rapport 2016:05 (nytt fönster)

Naturvårdsverket har en Prövningsvägledning för torvtäkter.
Naturvårdsverket (nytt fönster)

Produktionsstatistik

2015 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2015-12-31, SGU-rapport 2016:06 (nytt fönster)

2016 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2016-12-31, SGU-rapport 2017:08 (nytt fönster)

Statistik över den svenska produktionen av torv finns på Statistiska centralbyråns webbplats:
Statistiska centralbyrån (nytt fönster).

SGUs torvinformation

SGUs jordartsgeologiska information visar utbredning av bland annat torv. Dessutom har SGU i sitt torvarkiv samlat olika myndigheters och institutioners rapporter, kartor, handlingar och publikationer från praktiskt taget hela 1900-talet.

SGUs torvarkiv

I kartvisaren ”Torv” visas information som kan vara användbar vid planering och översiktlig inventering för utvinning av energi- och odlingstorv. Områden som enligt SGUs kartläggning av jordarter utgörs av torv visas i kartvisaren tillsammans med information som kan vara av betydelse vid bedömning om lämplighet för etablering av torvtäkt. Exempel på sådan information är resultat från Naturvårdsverkets våtmarksinventering och information om områden där flyggeofysiska mätningar visar på hög strålning från uran.

Kartvisaren (nytt fönster)