SGU sammanställer årligen statistik över mängden ballast som levereras från landets tillståndspliktiga täkter. Hur mycket ballast som behövs under ett år beror främst på byggkonjunkturen. De senaste åren levererades mellan 70 och 80 miljoner ton ballastmaterial från täkter.
Svensk ballastproduktion

Hållbar materialförsörjning

Tidigare nyttjades framför allt naturgrus, som togs från de grusåsar där de största grundvattentillgångarna finns. Idag försöker samhället, genom bland annat SGU, styra om användningen till alternativa material som till exempel krossat berg. Att bevara våra naturgrusavlagringar är en precisering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, som SGU ansvarar för. Tillgången på berg som är möjligt att krossa till makadam är i princip oändlig. Däremot begränsas tillgången av kvalitets- och miljökrav.
Hållbar materialförsörjning
Att använda krossat berg

Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter

SGUs bidrag till  en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter. Här publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Det är bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn.
Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter

Entreprenadberg

Även restprodukter från till exempel bygg- och anläggningsarbeten, så kallat entreprenadberg, kan användas som ballastmaterial.
Entreprenadberg

Bergkvalitet

SGUs bergkvalitetsinformation kan användas för utvärdera det bästa användningsområdet för olika bergarter. Bergkvalitetskartan ger också punktvisa uppgifter om berggrundens naturliga gammastrålning i form av radiumhalt (radiumindex) och aktivitetsindex.
Bergkvalitetskartan

Natursten

Natursten, ofta med svenskt ursprung, används bland annat till husfasader, trappor, kantsten och golv. För att hitta rätt sorts material behövs information om var lämpliga bergarter finns.
Natursten för byggande

Riksintressen

SGU avgränsar riksintressen för särskilt värdefulla förekomster av ämnen och mineral. Riksintressen kan utses för såväl värdefulla ballastmaterial som natursten.
Områden med mineralogiska ämnen av riksintresse (pdf, nytt fönster)
Kartvisaren Riksintressen, mineral (nytt fönster)