Analysen hjälper oss och våra uppdragsgivare att fatta välgrundade beslut. Effektuppföljningar görs av ett urval genomförda verksamheter genom enkäter och intervjuer där vi frågar våra intressenter bland annat vilken nytta de haft av vår information eller våra tjänster. Resultaten ger oss ett viktigt verktyg för att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Genomförda analyser och uppföljnigar:

Satsningar för prospektering, infrastruktur och geoturism i Bergslagen (nytt fönster)

SGU och yttranden i översiktsplaneringen, WSP februari 2017 (nytt fönster)

Modell för effektuppföljning av SGUs geologiska information, Sweco (nytt fönster)