Det finns 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till för att kunna nå generationsmålet. Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål genom att ha ansvar för uppföljning och utvärdering av dem. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Mer om SGUs arbete för Grundvatten av god kvalitet

SGU bidrar också till arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden så att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Mer om SGUs arbete för Giftfri miljö

Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken. Ledamöter är myndighetscheferna vid 16 nationella myndigheter (däribland SGU) och länsstyrelserna.

Miljömålsrådet presenterar varje år listor över gemensamma åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan, för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. De olika myndigheterna tar också fram enskilda åtgärdslistor där myndigheten själv anger vad som ska genomföras.

SGUs åtgärdslista för 2017

På Miljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem.

Till Miljömål.se (nytt fönster)