Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Regeringen satsar stort på arbetet med Sveriges grundvatten

  Mot bakgrund av sjunkande grundvattennivåer satsar regeringen 200 miljoner kronor för att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna, där en del av satsningen går till SGU för kartläggning av grundvatten i utsatta områden.

  19 juni 2017

 • Unik studie om geoturism

  Värdet av geologisk mångfald är relativt okänt. Likaså har få studier gjorts av geoturism. Hur stor del av turismen i Sverige är geoturism? Är man en geoturist om man solar på stranden?

  19 juni 2017

 • Götalandsbanan - geologisk information mellan Göteborg och Jönköping

  Projekt Götalandsbanan är tänkt att skapa sammanhängande information om berg, jord och grundvatten i en korridor mellan Göteborg och Jönköping. Målet är att producera ett bra översiktligt planeringsunderlag för projektering och byggande. Nu har en slutrapport med kartbilagor publicerats.

  19 juni 2017

 • Ökad svensk malmproduktion under 2016

  Svensk malmproduktion ökade åter under 2016 efter en tillfällig minskning 2015, och produktionen av zink och silver blev den högsta någonsin. Bakom utvecklingen ligger bland annat en återhämtning av många metallpriser.

  12 juni 2017

 • Möt SGU i Almedalen

  Grundvattenbrist, havsplanering, kritiska metaller, geodata och klimatanpassning. Det är några av de ämnen som avhandlas på SGUs seminarier i Almedalen 2017. Välkommen till SGU i Visby 3/7 till 5/7!

  9 juni 2017

 • Metallpriser i maj

  Prisnedgången på järnmalmspellets har stannat upp och priset har ökat något i maj. Stort globalt utbud har däremot hållit igen priserna på annan järnmalm (fines). En nedgång i bilproduktionen bidrar samtidigt till låg efterfrågan på basmetaller som bly och zink.

  7 juni 2017

 • Samarbete mellan myndigheter för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

  SGU har tillsammans med 36 andra myndigheter och forskningsinstitutioner undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

  1 juni 2017

 • Ny webbplats om Sveriges miljömål

  Nu lanseras en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade miljöarbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.

  30 maj 2017

 • Grundvattennivåer i maj

  En fortsatt nederbördsfattig vår har förvärrat situationen sedan förra månaden och stora områden i Svealand och Götaland har nivåer mycket under de normala för årstiden. Endast de västra och norra delarna av Sverige har nivåer nära de normala eller över de normala. Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april fortsatt sjunka i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit i norra Norrland.

  23 maj 2017

 • Vattenbrist hotar stora delar av landet

  Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. Mot den bakgrunden uppmanar svenska myndigheter till stärkt beredskap.

  20 maj 2017