• Ny rapport och karta visar förutsättning för kvicklera

  SGU har identifierat landområden i Sverige där den geologiska historien varit sådan att kvickleror kan ha bildats. Resultatet är en ny rapport och en karta över potentiella områden i Sverige där kvickleror kan förekomma.

  14 juni 2016

 • SGU yttrar sig om klimatpolitiskt ramverk

  SGU yttrar sig över Miljömålsberedningens delbetänkande "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige": SGU stödjer innehållet i delbetänkandet, som är ett viktigt steg i Sveriges arbete för att nå klimatmålen från i Parisavtalet om en begränsning av den globala uppvärmningen på högst två grader, med sikte på 1,5 grader.

  10 juni 2016

 • Malmproduktionen minskade under 2015

  Malmproduktionen i Sverige minskade med elva procent under 2015 jämfört med 2014, men är i ett historiskt perspektiv fortsatt hög. Trots det ökade utvinningen av flera metaller, mycket tack vare ett nytt anrikningsverk i Garpenberg.

  9 juni 2016

 • Hållbarare bilar med magnesium

  Metallen magnesium är mycket hållfast, men även lättare än aluminium. Magnesium är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  8 juni 2016

 • Kraftigt minskad energitorvproduktion under 2015

  Produktionen av svensk energitorv halverades under 2015 och arealen av landets energitorvtäkter minskade något. Det framgår av en ny SGU-rapport. I tillägg har SGU tagit fram ett stöd vid ansökan och prövning av torvtäkter.

  8 juni 2016

 • Nya tryckta jordartskartor över områden runt Skara och Karlskrona

  Jordartskartorna och tillhörande beskrivningar ger information om områdenas geologiska historia, om inlandsisens avsmältning, hur och när olika jordarter bildats, landhöjning, isräfflor, geologiska sevärdheter, och mycket mer.

  7 juni 2016

 • Detaljerad jordartskarta för svensk åkermark

  Den digitala åkermarkskartan är en ny, allmänt tillgänglig, digital kartprodukt som ger information om matjordens egenskaper i en skala som avses vara relevant för åtgärder i lantbruket.

  2 juni 2016

 • Inga smartphones utan indium

  Utan indium blir dagens pekskärmar till datorer och smartphones omöjliga. Indium är nästa metall i SGUs informationsserie om EUs kritiska material.

  1 juni 2016

 • Samarbete mellan SGU och SMHI ger detaljerad information om grundvattnet

  Den senaste tiden har grundvattennivån i sydöstra Sverige varit rekordlåg, vilket har lett till ett ökat intresse för grundvattnet. Mot den bakgrunden samverkar SMHI och SGU för att förenkla informationen om grundvattennivåerna.

  27 maj 2016

 • Flygmätningar ska hitta grundvatten på Öland

  Mot bakgrund av vattenbristen i sydöstra Sverige ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar på Öland med flyggeofysik. Mätningen görs gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också finansierar delar av arbetet. Undersökningarna beräknas vara igång i höst.

  27 maj 2016