I Grundvattennätet ingår drygt 300 stationer för nivåmätningar två gånger i månaden. Det kemiska programmet omfattar för närvarande 30 stationer. Provtagningsfrekvensen är två gånger per år. Grundvattennätet finansieras av SGU.

Grundvattennätets kemiska program kompletterar delprogrammet Referensstationer Grundvatten. De ska tillsammans ge en representativ bild av grundvattnets kemi i Sverige. Stationerna ska endast vara påverkade av luftburna föroreningar.

Basprogram: temp, pH, EC, NH 4, NO 2-NO 3, Tot-N, Tot-P, fosfat-P, TOC, kisel, järn, mangan, kalcium, magnesium, natrium, Alk/Ac, sulfat, klorid, fluorid.
Metaller: aluminium, koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel, kobolt, arsenik, vanadin.